Α Ι Τ Η Σ Η

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ____________________

ΟΝΟΜΑ ___________________

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ___________________

Στοιχεία Ταυτότητας:

Γεν.Αριθ.:

Ημερ.Εκδ.:

Εκδ.Αρχή:

 

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση βεβαίωσης παραγωγής Ξυλανθράκων”

 

(Ημερομηνία) ..........................

 

Συνημμένα:

Βεβαίωση Δήμου ................................

 

ΠΡΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

..........................

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε “Βεβαίωση παραγωγής Ξυλανθράκων”.

 

Σας πληροφορώ ότι είμαι παραγωγός Ξυλανθράκων, όπως προκύπτει και από τη συνημμένη Βεβαίωση του Δήμου ............................. στην περιοχή  .......................... ..................... ................. του ομώνυμου Δήμου.

 

 

 

Μετά τιμής

 

 

.........................................

(υπογραφή)