ΑΙΤΗΣΗ

(χαρτόσημο)

 

 

 

Επώνυμο................................................

Όνομα....................................................

Όνομα Πατέρα.......................................

Όνομα Μητέρας.....................................

Όνομα Συζύγου......................................

 

 

 

2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Πόλη.......................................................

Ταχ.Κώδ. ...............................................

Οδός ..................................... αριθμ................

Αριθμός Τηλεφώνου........................................

 

 

3.Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Πόλη.......................................................

Ταχ.Κώδ. ...............................................

Οδός ..................................... αριθμ................

Αριθμός Τηλεφώνου........................................

Α.Μητρώου......................................................

 

 

 

4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Αρ.Δελτίου................................................

Ημερ.Εκδόσεως........................................

Εκδούσα Αρχή...........................................

 

 

Συνημμένα......................................................

 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ....................

 

ΠΡΟΣ:

            Το ταμείο Ασφαλίσεως
             Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας

             Τμημά.........................................................

Σας παρακαλώ να ............................................................
............................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
,..........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................
................................................................................................
..................................................................................................

 

Ο/Η Αιτ...........

.......................................

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

1. Αίτηση (Χορηγείται από την υπηρεσία συνημμένη)

2. Ταυτότητα (Φωτοαντίγραφο)

3. Υπεύθυνη δήλωση

4. Μισθωτήριο ή  (Θεωρημένο από την εφορία)

5. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας καταστήματος.