ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
............................................................................
 ΌΝΟΜΑ :
.............................................................................
ΌΝΟΜΑ ΠΑΤRΟΣ :
.............................................................................
 ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ...........................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
...........................................................................
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
...........................................................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Γεν. Αριθμ: .......................................................
Ημ. Έκδ: ...........................................................
Εκδ. Αρχή: .........................................................
Αριθ. Μητρώου: ...............................................

..................../............./...............

 

ΠΡΟΣ: ΤΟ  ΤΕΒΕ

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση ότι δεν υποχρεούμαι στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ για να την χρησιμοποιήσω στον Ο.Γ.Α.
..............................................................................
.............................................................................

 

Ο/Η Αιτ..... ...........

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Υπεύθυνη Δήλωση 
2. Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ.