ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
............................................................................
 ΌΝΟΜΑ :
.............................................................................
ΌΝΟΜΑ ΠΑΤRΟΣ :
.............................................................................
 ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ...........................................................................
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
...........................................................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Γεν. Αριθμ: .......................................................
Ημ. Έκδ: ...........................................................
Εκδ. Αρχή: .........................................................
Αριθ. Μητρώου: ...............................................

..................../............./...............

ΘΕΜΑ :"Πληρωμή λογαριασμών φαρμακείων"

.

ΠΡΟΣ: ΤΟ  ΤΕΒΕ

 

Σας υποβάλλω τα συνημμένα δικαιολογητικά και παρακαλώ για την πληρωμή λογαριασμών Φαρμακείων και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

Ο/Η Αιτ..... ...........

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Βιβλιάριο Ασφαλείας
2. Σύνολο συνταγών 
3. Συγκεντρωτική  κατάσταση λογαριασμού
4. Τιμολόγιο
5. Φορολογική ενημερότητα.