(χαρτόσημο)

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

 

Επώνυμο................................................

Όνομα....................................................

Όνομα Πατέρα.......................................

Όνομα Μητέρας.....................................

................................................................

(ασφαλισμένου συνταξιούχου) 

 

.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Αρ.Δελτίου..................................................

Ημερ.Εκδόσεως..........................................

Εκδούσα Αρχή............................................

ΑΜ Ασφαλισμένου.....................................

Διεύθυνση Επιχειρήσεως...........................
.................................................ΤΤ................

Διεύθυνση Κατοικίας...................................

.................................................ΤΤ................

 

 

Επισυναπτόμενα:
Αντίγραφο ληξιαρχικής πραξέως θανάτου
......................................................................
......................................................................

Σημείωση:
(1) αναγράφεται η συγγενική σχέση χήρα , τέκνο κλπ. (2) διαγράφεται ανάλογα (3) στοιχεία του αποβιώσαντος.

 

Τ.Ε.Β.Ε.
Γραφείο......................................................
Αριθ. Πρωτοκ.............................................
Ημερομ. .....................................................

 

ΠΡΟΣ:            Το      Τ.Ε.Β.Ε.

 

       Σας υποβάλλω όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ως συννημένα και σας παρακαλώ να μου καταβάλετε το ποσό που προβλέπεται για έξοδα κηδείας του ασφαλισμένου..............................................................
............................................................................................
(3) που πέθανε στις ...........................................................

      Το ποσό αυτό να μου το καταβάλετε μέσω του Υποκ/τος Εθνικής Τραπέζης Ελάδος .................................
............................................................................................

 

 

............................................/........../......../......../
.........................................../........../........./......../

 

...................................................../......................../...............
Αριθ. Πρωτοκ.....................................................................
ΠΡΟΣ: Το Τμήμα ..............................................................
............................................................................................
.............................................................................................

Α:  Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας
Σας στέλνουμε την παρούσα  αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλούμε να εγκρίνετε καταβολή εξόδων κηδείας .......................................................................................................................  όπως προέκυψε από τα οικεία ασφαλιστικά στοιχεία , πληρούνται προς τούτο οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι έγιναν οι σχετικές καταχωρήσεις στα βιβλιάρια του αποβιώσαντος και σχετικό ευρετήριο.

Ο Προϊστάμενος                     
 ..............................................................

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

1. Αίτηση (Χορηγείται από την υπηρεσία συνημμένη)

2. Βιβλιάριο ασθενείας

3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

4. Τιμολόγιο εργολάβου κηδειών.