ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:.
..........................................................................
ΟΝΟΜΑ:.
.........................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ /ΣΥΖΥΓΟΥ
........................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
.........................................................................

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  ............................../............./.............

 

 

 

ΠΡΟΣ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση για τον ΟΓΑ. .............................................
....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
.....................................................................
....................................................................

 

 

Ο/Η ΑΙΤ ...........................

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Αίτηση (ότι δεν είναι ασφαλισμένος στο ΤΑΕ, απλή)
2. Υπεύθυνη δήλωση
3. Εκκαθαριστικό εφορίας (πρωτότυπο).