ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:...........................................................
ΟΝΟΜΑ:................................................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ .....................................................
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ...................................................
ΟΝ. ΣΥΖΥΓΟΥ .....................................................
ΑΜ ΤΑΕ ...............................................................
ΤΗΛ. .....................................................................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ...........................................
...............................................................................
...............................................................................

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ...............................................
................................................................................
...............................................................................

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  ............................../............./.............

 

 

 

ΠΡΟΣ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ: 

ΕΝΤΑΥΘΑ

......................................................................
......................................................................
......................................................................
.....................................................................
....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
.....................................................................
....................................................................

 

 

Ο/Η ΑΙΤ ...........................

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία συνημμένη)
2  Ληξιαρχική πράξη γέννησης
3. Βιβλιάριο ασθενείας.
4. Βεβαίωση γιατρού (για το είδος του τοκετού)
5. Υπεύθυνη δήλωση (ότι δεν δικαιούται επίδομα από άλλο οργανισμό).