Χαρτόσημο 80 δρχ.


Α Ι Τ Η Σ Η

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ____________________

ΟΝΟΜΑ ___________________

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ___________________

ΟΝ. ΣΥΖΥΓΟΥ__________________

κατοίκου ______________________

Οδού _________________________

Τηλέφωνο ____________________

Α.Φ.Μ. _______________________

 

ΘΕΜΑ: “Περί ηλεκτροδότησης

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ Εκμετάλλευσης”

Μυτιλήνη, .................. 200...

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την προώθηση της αίτησης πρέπει να επισυναφθεί απαραίτητα και η άδεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (σήμερα εκδίδεται από τον Δήμο).

ΠΡΟΣ

Την Νομ/κή Αυτοδ/ση ...............
Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων

Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την  ηλεκτροδότηση της ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ μου εκμετάλλευσης στη περιοχή

............................................................................


Δήμου ____________________________

Α)

1. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ

1. Ωοτόκων ορνίθων (απλής ωοτοκίας ή αναπαραγωγής

Συνολικό εμβαδόν ορνιθώνων σε μ2 .................
Αριθ.διατηρ.ενηλίκων ωοτόκων ορνίθ ................
Αριθ. “ ορνίθ.αντικατάστασης .........................
Ετήσια παραγωγή σε τεμαχ. ωών ..................

2. Πάχυνσης ορνιθίων

Συνολικό εμβαδό ορνιθώνων σε μ2....................
Αριθ.διατηρ.ορνιθίων κατ΄εκτροφή ....................
Ετήσια παραγωγή σε ορνίθια ...........................

2. ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ

Συνολικό εμβαδόν κτιρίων σε μ2 ........................
Αριθ.Εκκολ/κών μηχανών ..................................
Συνολ.χωρητ.εκκολ.μηχ. σε ωά ..........................
Ετήσια παραγ.νεοσσών-πάχυνσης ....................
ωοτοκίας (θηλ.) ................

Β) ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ

Συνολικό εμβαδόν κτιρίων σε μ2 .........................
Αριθμός διατηρουμένων ζώων :
- Χοροιμητέρων ....................................................
- Κάπρων .............................................................
- Χοιριδίων αναπτυσ. έως 30 KGZ. B ..................
- Χοίρων παχυν. άνω 30 KGZ. B .........................

Ετήσια παραγωγή
- Χοιρίδια ανάπτυξης έως 30 KGZ. B ....................
- Χοίροι πάχυνσης 30 KGZ. B και άνω .................

Γ) ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ

Συνολικό εμβαδόν κτιρίων σε μ2 ........................
Αριθμός προβάτων .............................................
Συνολικό εμβαδόν κτιρίων σε μ2 ........................
Αριθμός διατηρουμένων – αγελάδων .................
- μόσχων προς πάχυνση ή αναπ/γή ................
Ετήσια παραγωγή –γάλακτος σε KG ...................
- μόσχοι πάχυνσης άνω 400 KG Z. B.............
- άλλοι μόσχοι ................................................

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

Με την ηλεκτρική αυτή ενέργεια θα λειτουργεί ο παρακάτω μηχανικός εξοπλισμός της εκμετάλλευσης.

A/A

Εξοπλισμός

Πλήθος

Ισχύς (KW)

1 Φωτισμός .

.

2 Σύστημα αυτομάτου τροφοδοσίας . .
3 Θέρμανση . .
4 Εξαερισμός . .
5 Σύστημα συλλογής ωών . .
6 Αμελκτικές μηχανές . .
7 Σπαστήρες ζωοτροφών . .
8 Αναμικτήρες ζωοτροφών: . .
9 Εκκολ/κές μηχανές : . .
10 Αντλίες ύδατος ύδρευσης: . .
11 Αντλίες υγρής κόπρου : . .
12 Συσκευές απομακρ. κόπρου: . .
13 Συσκευές μεταφοράς (ταινίες): . .
14 Ωρολογιακές συσκευές αυτοματ/σης εργασιών . .
15 Ψυγείο διατήρησης ωών ή γάλακτος . .
16 Θερμοσίφωνες . .
17 Υπόλοιπα φορτία . .
α) . .
β) . .
γ) . .
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΩΝ .

Ο ΑΙΤΩΝ