Χαρτόσημο 80 δρχ.

 

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η

Του :

ΕΠΩΝΥΜΟ ......................................

ΟΝΟΜΑ ............................................

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ.....................................

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.......................

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.........................

ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤ/ΤΟΣ.......................

ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΞΕΔΩΣΕ................

............................................................

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ..............

ΤΗΛΕΦΩΝΟ .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ημερομηνία)

............................................................

Π Ρ Ο Σ

ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Ν.Α ΛΕΣΒΟΥ

 

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε Άδεια Κυκλοφορίας γεωργικού μηχ/τος.

Συνημμένα σας υποβάλλω τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Δελτίο Ταξινόμησης (πρωτότυπο)
  2. Πιστοποιητικό μηχ/τος (πρωτότυπο)
  3. Τιμολόγιο αγοράς (πρώτυπο)
  4. Δελτίο αποστολής προς πελάτη (πρωτότυπο)
  5. Φωτοαντίγραφο Δελτίου αποστολής προς αντιπρόσωπο αν παρεμβάλλεται
  6. Βιβλίο οδηγιών
  7. Χαρτόσημο 1000 δρχ.
  8. 4.000 δρχ. (μονοαξονικοί)

5.000 δρχ. (διαξονικοί)

6.000 δρχ. (διαξον. με ρυμούλκα)

Για χορήγηση κρατικών πινακίδων

 

Ο Α Ι Τ Ω Ν