ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

 

 1. ΔΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 2. .....................................................................................................................

  ......................................................................................................................

   

 3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 4. ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

 5. ΘΕΣΗ
 6. ( α ) Δήμος ή Κοινότητα

  ......................................................................................................................

  ( β ) Διεύθυνση

  ......................................................................................................................

 7. Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ
 8. ( Γράφεται αναλυτικά κάθε μηχάνημα με την ισχύ του )

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ

  ......................................................................................................... ΗΡ

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

  ......................................................................................................... KW

 9. AΞΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 10. ..............................................................................................................ΔΡΧ

 11. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ
 12. ......................................................................................................................

 13. ΠΡΩΤΕΣΥΛΕΣ
 14. ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

 15. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
 16. ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

 17. ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 18. ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

 19. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

......................................................................................................................

( Υγρά – Στερεά - Αέρια )

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 

.....................     ......................20

 

Ο / Η ΑΙΤ .....................