ΑΙΤΗΣΗ

 

Όνομα:.................................................

Επώνυμο:...........................................

Όνομα πατρός:.................................

Κάτοικος:............................................

Δ/νση:.................................................

Τηλέφωνο:........................................

ΑΦΜ:...................................................

Δ.Α.Τ:.................................................

Ημ/νία έκδοσης...................................

 

 

 

ΘΕΜΑ:

"ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΟΥ ..........................................."

 

ΠΡΟΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τμήμα Εμπορίου.

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια

πλανόδιου εμπόρου...................................

....................................................................

Μαζί με την αίτηση μου σας υποβάλλω και

τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του αριθ. 8 του Ν.1599/86.
 3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 4. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ για δήλωση έναρξης - άσκησης επιτηδεύματος.
 5. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για καταβολή του φόρου του Ν.2214/94 (του τρέχοντος και των δύο προηγουμένων ετών).
 6. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας και
 7. Βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας
 8. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΤΕΒΕ.
 9. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας των τριών τελευταίων ετών.
 10. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του χρησιμοποιούμενου αυτοκίνητου.
 11. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

 

Ο/η αιτών/ούσα