ΑΙΤΗΣΗ

 

Όνομα:...............................................

Επώνυμο:.........................................

Πατρός:.............................................

Δ.Α.Τ. :...............................................

 

 

Της υπο ίδρυσης ανωνύμου εταιρείας:

Με την επωνυμία:

............................................................

............................................................

............................................................

& διακριτικό τίτλο:

............................................................

 

Θέμα: "Έγκριση καταστατικού & άδεια σύστασης της ΑΕ"

 

ΠΡΟΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών.

 

 

Σας παρακαλώ να εγκρίνετε το καταστατικό της υπό ίδρυσης Α.Ε. και να μου χορηγήσετε άδεια σύστασης αυτής, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 (όπως ισχύει σήμερα).

 

 

 

Συνημμένα υποβάλλω:

  1. Συμβολαιογραφική Πράξη Ίδρυσης καταστατικό σε 2 αντίγραφα θεωρημένα από το Επιμελητήριο. 
  2. Διπλότυπο πληρωμής Δ.Ο.Υ. (130.000 δρχ +5% υπέρ ΤΑΠΕΤ +7% υπέρ ΚΑΕ 3531) για δημοσίευση περίληψης στο ΦΕΚ.

 

 

Ο/η αιτών/ούσα