ΑΙΤΗΣΗ

 

Όνομα:...............................................

Επώνυμο:.........................................

Πατρός:.............................................

Δ.Α.Τ. :...............................................

Α.Φ.Μ. :..............................................

Της εταιρίας με την επωνυμία:

............................................................

............................................................

............................................................

& διακριτικό τίτλο:

............................................................

Που θα μετατραπεί σε ΑΕ:

Με την επωνυμία:

............................................................

............................................................

............................................................

& διακριτικό τίτλο:

............................................................

............................................................

 

Θέμα: "Έγκριση καταστατικού & άδεια σύστασης ΑΕ που προέρχεται από μετατροπή ατομικής επιχείρησης, κοινωνίας, ΟΕ, ΕΕ, ή ΕΠΕ."

 

ΠΡΟΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών.

 

 

Σας παρακαλώ να εγκρίνετε το

καταστατικό της υπό ίδρυσης ΑΕ που

προέρχεται από μετατροπή της.......

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

και να μου χορηγήσετε άδεια σύστασης

αυτής, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 &

Ν.Δ. 1297/72 ή Ν. 2166/93 (όπως 

ισχύει σήμερα).

 

 

Συνημμένα υποβάλλω:

  1. Συμβολαιογραφική Πράξη Ίδρυσης καταστατικό σε 2 αντίγραφα θεωρημένα από το Επιμελητήριο. 

 

 

Ο/η αιτών/ούσα