ΑΙΤΗΣΗ

 

Όνομα:...............................................

Επώνυμο:.........................................

Πατρός:.............................................

Δ.Α.Τ. :...............................................

 

 

Της  ανωνύμου εταιρείας:

Με την επωνυμία:

............................................................

............................................................

............................................................

& διακριτικό τίτλο:

............................................................

...........................................................

 

 

 

 

ΜΑΕ: ...............................................

ΑΦΜ: ...............................................

 

Για την έκδοση βεβαίωσης

 

Μυτιλήνη    .... / .... / ........

ΠΡΟΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών.

 

 

Σας παρακαλώ να μου εκδώσετε την / τις παρακάτω βεβαίωση/σεις:

Boxsh.gif (82 bytes) Περί ιδρύσεως & μη διάλυσης της ΑΕ.

Boxsh.gif (82 bytes) Περί τροποποιήσεων του καταστατικού 

Boxsh.gif (82 bytes) Γνωστοποίηση υφισταμένου ΔΣ της ΑΕ.

Boxsh.gif (82 bytes) Περί εκπροσώπησης της ΑΕ.

..........................................................(άλλη)

Η βεβαίωση θα χρησιμοποιηθεί για 

..................................................................

..................................................................

κάθε νόμιμη χρήση.

 

 

Ο/η αιτών/ούσα