ΑΙΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Όνομα:............................................

Επώνυμο:......................................

Όνομα πατρός:.............................

Κάτοικος:........................................

Δ/νση:..............................................

Τηλέφωνο:......................................

ΑΦΜ:.................................................

Δ.Α.Τ.:..............................................

Ημ/νία έκδοσης................................

 

 

ΘΕΜΑ:

"...........................................................

.............................................................

............................................................

.............................................................

............................................................"

 

ΠΡΟΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τμήμα Εμπορίου

 

Περιγραφή συμβάντος:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Μαζί με την αίτηση καταγγελία μου σας

υποβάλλω και τα παρακάτω έγγραφα:

 Boxsh.gif (82 bytes) Απόδειξη λιανικής

 Boxsh.gif (82 bytes) Τιμολόγιο πώλησης -  παροχής υπηρεσιών

 Boxsh.gif (82 bytes) .................................................................

...........................................................( άλλο )

 

Ο/η καταγγέλων/ουσα