ΑΙΤΗΣΗ

 

Όνομα:.................................................

Επώνυμο:...........................................

Όνομα πατρός:.................................

Κάτοικος:............................................

Δ/νση:.................................................

Τηλέφωνο:........................................

ΑΦΜ:...................................................

Ημ/νία έκδοσης...................................

 

 

 

ΘΕΜΑ:

"ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

..............................................................."

 

 

 

ΠΡΟΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τμήμα Εμπορίου.

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια

πλανόδιου εμπόρου με κινητή καντίνα

............................................................................

Μαζί με την αίτηση μου σας υποβάλλω και τα

παρακάτω έγγραφα:

 1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του αριθ. 8 του Ν.1599/86.
 3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 4. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.  για δήλωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος.
 5. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για καταβολή του φόρου του Ν.2214/94.
 6. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας και
 7. Βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας για την καταλληλότητα του οχήματος που θα διαθέτει ελάχιστο ωφέλιμο χώρο 5 τ.μ.
 8. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΤΕΒΕ.
 9. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας των τριών τελευταίων ετών.
 10. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του χρησιμοποιούμενου αυτοκίνητου.
 11. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
 12. Έκθεση Τουριστικής Αστυνομίας ότι το αμάξωμα πληροί τους όρους τουριστικής εμφάνισης.
 13. Άδεια λειτουργίας από το οικείο Δήμο.

Ο/η αιτών/ούσα