ΑΙΤΗΣΗ

 

Όνομα:.......................................

Επώνυμο:.................................

Όνομα πατρός:........................

Κάτοικος:..................................

Δ/νση:.......................................

Τηλέφωνο:..............................

ΑΦΜ:..........................................

Δ.Α.Τ:.........................................

Ημ/νία έκδοσης .........................

 

 

ΘΕΜΑ:

"ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

 

 

ΠΡΟΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τμήμα Εμπορίου.

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων. Μαζί με την αίτηση μου σας υποβάλλω και τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για δήλωση έναρξης - άσκησης επιτηδεύματος.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 εφόσον διαθέτει α) φορτηγό ΙΧ για τη μεταφορά των καυσίμων και β) τον αριθμό και όγκο των δεξαμενών υγρών καυσίμων.
  3. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του χρησιμοποιούμενου αυτοκινήτου. 
  4. Παράβολο 50.000 δρχ του Δημοσίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ επιπλέον:

  1. Την ισχύ Άδεια Λειτουργίας του πρατηρίου. 
  2. Θεωρημένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα των δεξαμενών του πρατηρίου από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η εμπορική δραστηριότητα του μεταπωλητή θα ασκείται εκτός του χώρου των δεξαμενών και δεν θα έχει σχέση λειτουργίας του πρατηρίου.

 

Ο/η αιτών/ούσα