ΑΙΤΗΣΗ

 

Όνομα:...............................................

Επώνυμο:.........................................

Πατρός:.............................................

Δ.Α.Τ. :...............................................

Ημ/νία εκδοσής:.............................

Κάτοικος:.........................................

Δ/νση:...............................................

ΑΦΜ:.................................................

Δ.Ο.Υ. :.............................................

 

 

Θέμα: "Έκδοση Άδειας Διανομής Άρτου"

 

 

ΠΡΟΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

Παρακαλώ να μου εκδώσετε Άδεια

Διανομής Άρτου στους οικισμούς.........

................................................................

του Δήμου ..............................................

όπου δεν υπάρχουν αρτοποιεία και

πρατήρια άρτου.

 

Μαζί με την αίτηση μου σας υποβάλλω:

  1. Άδεια λειτουργίας αρτοποιείου. 
  2. Βιβλιάριο Υγείας του ενδιαφερομένου.
  3. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μεταφοράς.
  4. Βεβαίωση καταλληλότητας του παραπάνω οχήματος.

 

 

Ο/η αιτών/ούσα