ΑΙΤΗΣΗ

 

Όνομα:.................................................

Επώνυμο:...........................................

Όνομα πατρός:.................................

Κάτοικος:............................................

Δ/νση:.................................................

Τηλέφωνο:........................................

ΑΦΜ:...................................................

Δ.Α.Τ:.................................................

Ημ/νία έκδοσης...................................

Εγγεγραμένος στο Επιμελητήριο

.............................................................

 

 

ΘΕΜΑ:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"............................................................

............................................................"

 

 

Σημείωση:Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 31/08 του προηγούμενου έτους διεξαγωγής.

ΠΡΟΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τμήμα Εμπορίου.

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια

λειτουργίας έκθεσης ................................

....................................................................

ΜΕ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ..............ΔΡΧ

Μαζί με την αίτηση μου σας υποβάλλω και τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου ή Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι η κύρια δραστηριότητα είναι η οργάνωση εκθέσεων.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι διατηρεί μόνιμη έδρα και υπαλληλικό προσωπικό.
  3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
  4. Πιστοποητικό μη πτώχευσης.
  5. Τον Κανονισμό συμμετοχής των εκθετών.
  6. Βεβαίωση υποχρεωτικής παρουσίας ιατρού παθολόγου ή διπλωματούχου νοσοκόμου και διασφάλιση παροχής Α' βοηθειών.
  7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας καταλληλότητας του εκθεσιακού χώρου.
  8. Σχεδιαγράμματα του χώρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί ασφαλείας και υγιεινής.
  9. Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ..................................

 

 

Ο/η αιτών/ούσα