ΑΙΤΗΣΗ

Όνομα :............................................ 

Επώνυμο:.......................................

Πατρός..............................................

Δ.Α.Τ.:....... .......................................

 

Τίτλος ή επωνυμία επιχείρησης

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Υπεύθυνος της επιχείρησης:

.............................................................

.............................................................

Δ/νση: ...............................................

Τηλ:....................................................

Φαξ:....................................................

ΑΦΜ:..................................................

ΔΟΥ:...................................................

Θέμα: "Θεώρησης λογοτύπων λιθογραφήσεων συσκευασίας ελαιολάδου."

 

 

ΠΡΟΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τμήμα Εμπορίου

Σε εφαρμογή της Α.Δ 4/98, άρθρο 174α

της Α.Δ. 14/89 σας υποβάλλω 3 φύλλα

 πρωτοτύπων σχεδίων λιθογραφήσεων

συσκευασίας ελαιολάδου..............................

........................................................................

........................................................................

και παρακαλώ για τη θεώρηση των.

Συνημμένα υποβάλλω τα δικαιολογητικά

νομίμου λειτουργίας της επιχείρησης.

  1. Βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επιτηδεύματος Δ.Ο.Υ.

  2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.

  3. Άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας της επιχείρησης ή απαλλαγή από το Τμήμα Βιομηχανίας της Ν. Α.

 

 

Ο/Η αιτών/ούσα