ΑΙΤΗΣΗ

 

Όνομα:...............................................

Επώνυμο:.........................................

Πατρός:.............................................

Δ.Α.Τ. :...............................................

Α.Φ.Μ. :..............................................

Της εταιρίας με την επωνυμία:

............................................................

............................................................

............................................................

& διακριτικό τίτλο:

............................................................

Που θα μετατραπεί σε ΑΕ:

Με την επωνυμία:

............................................................

............................................................

............................................................

& διακριτικό τίτλο:

............................................................

............................................................

 

Θέμα: "Σύσταση Εκτιμητικής

Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 για την εκτίμηση καθαρής θέσης της εταιρείας"

 

ΠΡΟΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Σας παρακαλώ να συγκροτήσετε

Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9

του Κ.Ν. 2190/20, προκειμένου να

εκτιμήσει την καθαρή θέση της

ατομικής επιχείρησης, Κοινωνίας,

ΟΕ, ΕΕ ή Ε.Π.Ε. με έδρα  .....................

..............................................................................

..............................................................................

προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε

ΑΕ ή Ε.Π.Εσύμφωνα με τον Ν.Δ.

2190/20 (όπως ισχύει σήμερα).

 

Συνημμένα υποβάλλω:

  1. Απογραφή στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού (εξωλογιστικός προσδιορισμός) εφόσον η εταιρεία τηρεί βιβλία Εσόδων - Εξόδων.
  2. Ισολογισμός καθώς και απογραφής, εφόσον υπάρχουν ακίνητα.
  3. Φωτοαντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, εφόσον υπάρχουν ακίνητα.
  4. Πιστοποιητικά μεταγραφής βαρών και μη διεκδικήσεων από τα οικεία υποθηκοφυλακεία.
  5. Τοπογραφικά σχεδιαγράμματα γηπέδων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων κ.λ.π.)
  6. Τεχνικές εκθέσεις Μηχανικών για κτήρια και μηχανολογικό εξοπλισμό.
  7. Άδειες κατασκευής κτιρίων και εγκαταστάσεων.

 

Ο/η αιτών/ούσα