ΑΙΤΗΣΗ

 

Όνομα:...............................................

Επώνυμο:.........................................

Πατρός:.............................................

Δ.Α.Τ. :...............................................

Α.Φ.Μ. :..............................................

Εκτίμηση Ειδών:

............................................................

............................................................

............................................................

Που θα εισφέρουν στη 

........................................................:

Με την επωνυμία:

............................................................

............................................................

............................................................

& διακριτικό τίτλο:

............................................................

............................................................

 

Θέμα: "Σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 για την εκτίμηση εισφοράς κέρδους"

 

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Σας παρακαλώ να συγκροτήσετε

Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9

του Κ.Ν. 2190/20, προκειμένου να

εκτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία

που θα εισφερθούν στην .....................

..............................................................................

..............................................................................

σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 (όπως

ισχύει σήμερα)

 

 

 

 

Συνημμένα υποβάλλω:

  1. Φωτοαντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, εφόσον υπάρχουν ακίνητα.
  2. Πιστοποιητικά μεταγραφής βαρών και μη διεκδικήσεων από τα οικεία υποθηκοφυλακεία
  3. Τοπογραφικά σχεδιαγράμματα γηπέδων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων κ.λ.π.)
  4. Τεχνικές εκθέσεις Μηχανικών για κτήρια και μηχανολογικό εξοπλισμό.
  5. Άδειες κατασκευής κτιρίων και εγκαταστάσεων.

 

Ο/η αιτών/ούσα