ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ...............................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΕΝΤΥΠΟ
Μ5

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΊΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Άδειες κυκλοφορίας της κατηγορίας αυτής χορηγούνται σε Κοινωφελείς Οργανισμούς, Ιδρύματα, Σχολεία Στοιχειώδους - Μέσης Εκπαίδευσης, Σχολικές Εφορείες, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα απροσάρμοστων παιδιών και Ιδρύματα γενικά, Πρωτοβάθμιους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, Επιχειρήσεις: Βιομηχανικές, Εργοληπτικές Δημοσίων Έργων, Ναυπηγείων, Παραγωγής Κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα, Αεροπορικές, Εκμετάλλευσης Ορυχείων ή Μεταλλείων ή Ιαματικών Πηγών ή Καζίνων, Ξενοδοχειακές και Κοινοπραξίες ή Συνεταιρισμούς Ξενοδόχων.

2. Το λεωφορείο πρέπει να πληρεί τις τεχνικές προϋποθέσεις του ΚΟΚ και των λοιπών σχετικών διατάξεων για τα λεωφορεία, να έχει δοθεί έγκριση για το συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου (αν είναι καινούργιο). Να έχει ταχογράφο εγκεκριμένου τύπου (εφόσον δεν υπάγεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις). Να προσκομισθεί στην Υπηρεσία Μεταφορών για επιθεώρηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που το λεωφορείο προορίζεται για σχολικό, πρέπει να είναι κίτρινου χρώματος. Αν πρόκειται για μεταχειρισμένο, να προέρχεται από μεταβίβαση από όμοια επιχείρηση (Σχολείο, Παιδικός Σταθμός κλπ). Αν προέρχεται από αλλού, να μην έχει περάσει πενταετία από το έτος της κατασκευής του (του έτους κατασκευής μη συνυπολογιζόμενου).

3. Να καταβληθούν οι απαιτούμενες οικονομικές επιβαρύνσεις.

 

Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (σε έντυπο χορηγούμενο από την υπηρεσία).

2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του αυτοκινήτου.

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου για τη νόμιμη λειτουργία της Επιχείρησης ή του Κοινωφελούς Ιδρύματος ή Οργανισμού, κατά περίπτωση. Προκειμένου για εργοληπτική Επιχείρηση Δημοσίων Έργων δηλώνονται και τα εκτελούμενα έργα καθώς και η χρονική διάρκεια εκτέλεσης τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 τεχνίτη - εγκατάσταση ταχογράφων, για την καλή προσαρμογή, σύνδεση, λειτουργία κλπ. του ταχογράφου, (περίπτωση υποχρεωτικής ύπαρξης του).

5. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου - Οικονομικής Εφορίας για την καταβολή των απαιτούμενων οικονομικών επιβαρύνσεων (χαρτόσημο, τέλη κυκλοφορίας κλπ.).

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων από ΚΤΕΟ (μόνο αν πρόκειται για μεταχειρισμένο όχημα που κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ελλάδα).

7. Στην περίπτωση μεταχειρισμένου λεωφορείου προέλευσης εξωτερικού που τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δεν έχει έγκριση τύπου υποβάλλονται και τα εξής:

α) άδεια κυκλοφορίας στην ξένη χώρα ή έντυπος κατάλογος (prospectus) ,
β) σχεδιάγραμμα του λεωφορείου,
γ) τεχνική περιγραφή του αμαξώματος και του εξοπλισμού του,
δ) υπολογισμός επιπτώσεων βαρών στους άξονες,
ε) υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του υπεύθυνου του αμαξοποιείου (μόνο εφόσον γίνεται προσαρμογή του αμαξώματος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 3 της με αριθμ. 24972/1029/86 00 ΦΕΚ 556/Β απόφασης),
στ) φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του αμαξοποιείου (μόνο εφόσον γίνεται προσαρμογή του αμαξώματος όπως παραπάνω) και
ζ) βεβαίωση του κατασκευαστή των κρυστάλλων για την ποιότητα τους (στην περίπτωση που γίνεται προσαρμογή του αμαξώματος όπως παραπάνω και αντικατάσταση των κρυστάλλων).
Σημείωση: Τα 7β, 7γ και 7δ δικαιολογητικά υπογράφονται από Μηχανολόγο Μηχανικό ή Υπομηχανικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Αν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο και έχει κατασκευαστεί ή συναρμολογηθεί στην Ελλάδα, χρειάζεται επί πλέον και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, του επιβλέψαντα τις εργασίες κατασκευής ή συναρμολόγησης τεχνικού.

2. Σε περίπτωση μεταβολής κυρίων χαρακτηριστικών του οχήματος, όταν επιτρέπεται τέτοια μεταβολή, (π.χ. αλλα- γή κινητήρα, αμαξώματος κλπ.), υποβάλλονται πρόσθετα σχετικά δικαιολογητικά.

 


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία