Μ20

 

AITΗΣΗ

ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ / ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ - ΚΛΟΠΗΣ - ΦΘΟΡΑΣ

 

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ __________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
 

Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να μου χορηγήσετε αντίγραφο της με αριθμό _________________ άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου επαγγελματικής / ερασιτεχνικής (*) ή μοτοσυκλέττας, με νέα άδεια Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω απώλειας ή φθοράς.

Εξουσιοδοτώ τον __________________________________να καταθέσει για λογαριασμό μου τα δικαιολογητικά για την έκδοση αντιγράφων της αδείας μου.

* Υπογραμμίζεται η περίπτωση

(Πόλη - Ημερομηνία) __________________________________

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (Συμπλήρωση του παρόντος εντύπου).

2. Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Εκλογικού Βιβλιαρίου.

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 απώλειας / κλοπής / φθοράς.

4. Παράβολα:

α) Παράβολο 10.000 δρχ. μόνο από Εθνική Τράπεζα για πρώτη φορά και 20.000 δρχ. για δεύτερη, τρίτη κ.λ.π. φορά, όταν είναι απώλεια.

β) Παράβολο 3.140 δρχ. από Δημόσιο Ταμείο αν το δίπλωμα έχει απωλεσθεί ή φθαρεί.
γ) Παράβολο 1.000 δρχ. Εθνικής Τράπεζας όταν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχει απωλεσθεί ή σε περίπτωση αλλαγής σε νέου τύπου.

5. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες.

6. Κατάθεση όλων των αδειών οδήγησης, γιατί θα βγεί ενιαία άδεια οδήγησης.

7. Αν δεν ισχύει η επαγγελματική άδεια θα προσκομίζονται: α) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαμίατρου με παράβολα 2X10.000 από ΕΤΕ για τους συμβεβλημένους ιατρούς, β) Χαρτόσημο των 150 δρχ. για κάθε πιστοποιητικό, γ) Παράβολο των 6.000 δρχ. από Δημόσιο Ταμείο.

8. Στην περίπτωση απώλειας επαγγελματικής άδειας οδήγησης, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι δεν συνταξιοδοτείται.

9. Η κατάθεση θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο. Κατατίθεται επίσης από οποιονδήποτε με την ταυτότητα του ενδιαφερομένου και του καταθέτοντος τα δικαιολογητικά. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή και στην αίτηση να εξουσιοδοτείται ο καταθέτων.

10. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε., πρέπει να καταθέσει φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής (ή παραμονής) η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης αντιγράφου.

11. Αν η άδεια που χάθηκε ή κλάπηκε έχει εκδοθεί από άλλο Κράτος - Μέλος της Ε. Ε., απαιτείται:

α) Επίσημο αντίγραφο της κρατικής αρχής που την εξέδωσε, με όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του Κράτους - Μέλους που την εξέδωσε λόγω οποιασδήποτε πονής (το έγγραφο αυτό περιέχεται στην Υπηρεσία αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία του εκεί Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών).

β) Μετάφραση του εγγράφου από το Υπουργείο Εξωτερικών.


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία