Μ23

 

AITΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ
(Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)

 

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ __________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΈΧΩ

_________________

 

Ζητώ να λάβω μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση Ειδικής Άδειας Οδηγού Ταξί.
Υποβάλλω συνημένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πίσω σελίδα του παρόντος εντύπου.

 

(Πόλη - Ημερομηνία) __________________________________

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο/Η Αιτ ____ (ονοματεπώνυμο:) __________________________________ σας δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γνώστης των όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση ειδικής άδειας και περιγράφονται στα Π.Δ 243/87 και 244/87, καθώς και των άρθρων 3, 6 και 7, της με αριθμ. 18369/500/84 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

(Πόλη - Ημερομηνία) __________________________________

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία

 

Σελίς 2 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 
1. Αίτηση (συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του παρόντος εντύπου).

2. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

3. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου δρχ. 4.600.

4. Υπευθ. δήλωση Ν. 1599/86 με το εξής περιεχόμενο: “είμαι μόνιμος κάτοικος στην παραπάνω διεύθυνση, δεν έχω υποβάλει όμοια αίτηση σε άλλη υπηρεσία για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί και δεν ασκώ άλλο επάγγελμα ή επιχείρηση πλην του οδηγού ή της εκμετάλλευσης ταξί. Δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορέα του δημοσίου τομέα (Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Τράπεζες, θυγατρικές Εταιρείες και λοιπούς φορείς του άρθρου 1 παρ. 6 Ν. 1256/82). Δεν έχω εξαρτημένη σχέση εργασίας με ΚΤΕΛ. Δεν παίρνω σύνταξη από κανένα Ασφαλιστικό Ταμείο, ούτε από το Δημόσιο. Δεν έχω τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου ΤΑΞΙ”.

5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Β'.

6. Επίδειξη επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και κατάθεση απλής φωτοτυπίας

7. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εκλογικού βιβλιαρίου και κατάθεση απλής φωτοτυπίας του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια, αστυνομική, δημοτική ή κοινοτική αρχή εφόσον δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως.

2. Το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου καθώς και η επαγγελματική άδεια οδήγησης μπορούν να κατατεθούν και μετά την επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις.

3. Το πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έχει ισχύ τριών (3) μηνών.