Μ24

 

AITΗΣΗ

ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΦΘΟΡΑΣ

 

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ __________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
_________________
 

Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αντιγράφου της με αριθ. ________________________________ ειδικής άδειας οδήγησης ταξί λόγω απώλειας ή φθοράς (*).

(*) Σημειώνεται - υπογραμμίζεται η περίπτωση

(Πόλη - Ημερομηνία) __________________________________

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία

 

Σελίς 2 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση (συμπλήρωση του παρόντος εντύπου)

2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Β'

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με το εξής περιεχόμενο:

“Δεν έχω άλλο επάγγελμα ή επιχείρηση πλην του οδηγού ή της εκμετάλλευσης ΤΑΞΙ. Δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορέα του δημοσίου τομέα (Δημόσιους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Τράπεζες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θυγατρικές τους Εταιρείες και λοιπούς φορείς του άρθρου 1 παρ. 6 Ν. 1256/82). Δεν έχω εξαρτημένη σχέση εργασίας με ΚΤΕΛ. Δεν παίρνω σύνταξη από κανένα Ασφαλιστικό Ταμείο, ούτε από το Δημόσιο. Δεν έχω τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παρανόμου ΤΑΞΙ.”

4. Επίδειξη ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης και κατάθεση απλής φωτοτυπίας της άδειας.

5. Γραμμάτιο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου 4.100 δρχ.

6. Απλή φωτοτυπία ειδικής άδειας οδήγησης.

7. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εκλογικού βιβλιαρίου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αστυνομική, δημοτική ή κοινοτική αρχή εφόσον δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως.