Αίτηση

ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ _______________

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ _______________________________

ΟΝΟΜΑ ________________________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ‘Η ΣΥΖΥΓΟΥ ___________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ..________

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ.__________

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ___________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ ____________ ΑΡΙΘ. ___

Τ.Κ. ..____

ΠΟΛΗ / ΣΥΝΟΙΚΙΑ ____________

ΤΗΛ.: ______ FAX: ______

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ______________________________

 

Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να αντικαταστήσετε τη με αριθμό ________________________ επαγγελματική – ερασιτεχνική (*) άδεια ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου – μοτοσυκλέττας (*) που κατέχω, με νέα έδεια Κοινοτικού τύπου.

Εξουσιοδοτώ τον ____________________ να καταθέσει για λογαριασμό μου τα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση της άδειάς μου με νέα κοινοτικού τύπου.

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

 

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

*(υπογραμμίζεται η περίπτωση)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για τη μόνιμη κατοικία.
  3. Παράβολο 1.000 δρχ. από Εθνική Τράπεζα.
  4. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες.
  5. Παράδοση της παλιάς άδειας κατά την παραλαβή της νέας κοινοτικού τύπου.
  6. Κατάθεση και άλλου διπλώματος που τυχόν υπάρχει.
  7. Αν δεν ισχύει η επαγγελματική άδεια οδήγησης θα προσκομίζονται και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικά υγείας, ένα από παθολόγο και ένα από οφθαλμίατρο, συμβεβλημένους με την αρμόδια Υπηρεσία (για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζεται σε κάθε ιατρό παράβολο των 10.000 δρχ. από την Εθνική Τράπεζα).

β) Παράβολο 6.000 δρχ. σε κάθε ιατρό.

γ) χαρτόσημα 150 δρχ. σε κάθε ιατρό.

Διαδικασία

  1. Εξέταση από γιατρούς για τη λήψη των πιστοποιητικών υγείας.
  2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.

Σημειώσεις

Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από Δημόσια, αστυνομική, δημοτική ή κοινοτική Αρχή με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εκλογικού βιβλιαρίου.