ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ   ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ____________________

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ _______________________________

ΟΝΟΜΑ ________________________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ‘Η ΣΥΖΥΓΟΥ ___________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ..________

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ.__________

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ___________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ ____________ ΑΡΙΘ. ___

Τ.Κ. ..____

ΠΟΛΗ / ΣΥΝΟΙΚΙΑ ____________

ΤΗΛ.: ______ FAX: ______

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ______________________________

 

Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για τη μετατροπή της πιο πάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου από επαγγελματική σε ερασιτεχνική.

Επίσης, δηλώνω ότι:

 1. Κατέχω τη με αριθ. ___________ άδεια οδήγησης μοτοσυκλέττας (*) με ημερομηνία έκδοσης ___________
 2. Δεν συνταξιοδοτούμαι λόγω αναπηρίας και δεν έχω τύχει αναβολής στράτευσης, ή απαλλαγής για λόγους υγείας.
 3. Δεν έχω παθήσεις ή φυσικές ανικανότητες ασυμβίβαστες με την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας που ζητώ.
 4. Δεν έχω καταθέσει ήδη δικαιολογητικά σε αυτήν ή σε άλλη υπηρεσία, για να πάρω άδεια οδήγησης.
 5. Εξουσιοδοτώ τ____________________ να καταθέσει για λογαριασμό μου τα δικαιολογητικά για τη μετατροπή της άδειας σε ερασιτεχνική.
 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

 

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

(*) Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, διαφορετικά διαγράφεται η πρόταση.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφερόμενου. (Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια, αστυνομική, δημοτική ή κοινοτική Αρχή, εφόσον δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα).
 3. Παράβολο είσπραξης Δημοσίου Ταμέιου 1.000 δρχ. και 6.000 δρχ. για την παραλαβή της.
 4. Παράβολο Εθνικής Τράπεζας 1.000 δρχ.
 5. Πρόσφατη φωτογραφία έγχρωμη (με γυαλιά αν χρησιμοποιούνται κατά την οδήγηση).
 6. Αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή εκλογικό βιβλιάριο (επίδειξη).
 7. Επαγγελματική άδεια οδήγησης.

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.

Σημειώσεις

Στην περίπτωση που:

α) Η άδεια οδήγησης έχει λήξει προσκομίζονται και δικαιολογητικά ανανέωσης, παράβολο 6.000 δρχ. και πιστοποιητικά γιατρών.

β) Η άδεια οδήγησης έχει κατατεθεί για σύνταξη (ΤΣΑ – ΙΚΑ) αντί της άδειας προσκομίζεται η βεβαίωση του ΤΣΑ – ΙΚΑ και απλή φωτοτυπία της άδειας.