ΑΙΤΗΣΗ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

 

 

Δ/ΝΣΗ:

 

 

 

ΑΡ.ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: __________

 

Σας παρακαλούμε να μας δώσετε άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ειδικού ραδιοδικτύου που μας είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών αναγκών μας που γράφονται στην συνημμένη μελέτη σκοπιμότητας.

Υπεύθυνος για τη λειτουργία του ραδιοδικτύου προτείνεται ο ______

_____________και χειριστές οι _____________

____________________________________

Τα τέλη λειτουργίας του ραδιοδικτύου θα χρεώνονται στη με αριθμό _______ Τηλεφωνική σύνδεσή μας.

Συνημμένα σας στέλνουμε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Ο ΑΙΤΩΝ

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΔΟΣ & ΑΡ

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΣ

ΑΡΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΡ.ΤΕΛΕΞ

ΑΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ (ΚΟΝΣΟΛΑΣ)

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υπεύθυνου ή Χειριστού Fo

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ONOMA:

ONOMA ΠΑΤΕΡΑ:

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:

ΑΡΙΘ. ΔΕΛ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

 

FO Διαγράφεται η ανάλογη λέξη

 

 

Ημερομηνία: ________

 

Ο ΔΗΛΩΝ

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΣΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ

Τοποθεσία ή

Οδός και Αριθμός

Δήμος/Κοινότητα

Νομός

Γεωγρ. Συντ/νες (1)

Υψόμετρο (1)

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ

Οίκος κατασκευής

Τύπος συσκευής και χαρακτηρ.τύπου

Αρ. Μητρώου (πλαίσιο) (2)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΗz)

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΜΠΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Εύρος ζώνης εκπομπής (ΚΗz)

Τάξη εκπομπής (ΑΜ,FM,PM)

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (3)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΝΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ (Κρύσταλλοι ή SYNTHESIZER)

ΚΕΡΑΙΑ

Οίκος κατασκευής

Τύπος

αζιμούθιο (4)

Πόλωση (5)

Απολαβή (dB)

ΙΣΤΟΣ

Τύπος

Ύψος (μέτρα)

Ύψος κεραίας

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Κ/Φ ΤΥΠΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ (2)

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΜΠΟΥ

ΑΠΟΛΑΒΗ ΚΕΡΑΙΑΣ

 

 1. (Εάν είναι εκτός κατοικημένης περιοχής και όπου δεν υπάρχει οδός και αριθμός).
 2. (Μπορούν να γνωστοποιηθούν αργότερα)
 3. (SIMPLEX – SEMIDUPLEX – DUPLEX)
 4. (Για παγκατευθυντική κεραία γράφεται ΝΟ)
 5. (Οριζόντια, κατακόρυφη, κυκλική κ.λ.π.)

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ειδικού Ραδιοδικτύου χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών (όπως το συνημμένο υπόδειγμα), στην οποία θα γράφονται:
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό εισαγγελίας πρόσφατης έκδοσης για το πρόσωπο που ορίζεται υπεύθυνο (το πιστοποιητικό τούτο δεν απαιτείται προκειμένου περί αδειών Δημοσίων Υπηρεσιών ΝΠΔΔ και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας).
 2. Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 του υπεύθυνου και των χειριστών του ραδιοδικτύου, ότι δέχονται την ευθύνη για κάθε παράβαση και καταχρηστική λειτουργία του ραδιοδικτύου.
 3. Τοπογραφικό σχέδιο ή χάρτης σε τρία αντίγραφα στο οποίο θα σημειώνεται σαφώς προκειμένου περί σταθερών συνδέσμων η ακριβής θέση εγκατάστασης, προκειμένου δε περί εγκαταστάσεων σε κινητά μέσα ή φορητών, η ακριβής περιοχή μέσα στην οποία αυτά θα κινούνται.
 4. Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS) των συσκευών.
 5. Μελέτη επί της σκοπιμότητας λειτουργίας του ζητουμένου ραδιοδικτύου που να περιλαμβάνει τις θέσεις εγκατάστασης των σταθμών μετά περιγραφής του τρόπου λειτουργίας και εκμετάλλευσής των.
 6. Διάγραμμα των εγκαταστάσεων του ραδιοδικτύου στο οποίο θα απεικονίζονται η σύνθεση του ραδιοδικτύου οι απ’ αυτό πραγματοποιούμενες επικοινωνίες και οι αποστάσεις μεταξύ των ανταποκρινομένων σταθμών.
 7. Δελτία ατομικών στοιχείων του υπεύθυνου και των χειριστών του ραδιοδικτύου (όπως συνημμένο υπόδειγμα).
 8. Δελτίο τεχνικών και άλλων στοιχείων του ραδιοδικτύου (όπως συνημμένο υπόδειγμα) πλήρως συμπληρωμένο (σε τρία αντίγραφα).
 9. Γραμμάτιο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου 5.500 δρχ.
 10. Χαρτόσημο 250 δρχ.
 11. Άδεια της Νομαρχίας “περί παραγωγής και διάθεσης ετοίμου σκυροδέματος” (προκειμένου περί εταιρειών σκυροδέματος).
 12. Αντίγραφο της σύμβασης εκτέλεσης Δημοσίου έργου (προκειμένου περί εργοληπτικών εταιρειών ή άλλων παρεμφερών εταιρειών).
 13. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 για το τηλέφωνο στο οποίο θα χρεώνονται από τον ΟΤΕ τα τέλη λειτουργίας του ραδιοδικτύου. (Η υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται υποχρεωτικά από τον κάτοχο της τηλεφωνικής σύνδεσης).
 14. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν ραδιοτηλέφωνα, καθώς και αντίγραφο καταστατικού κάποιας ενδιαφερόμενης εταιρείας, κατά την κρίση πάντοτε της υπηρεσίας προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών. διαμέσου της Διεύθυνσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 2. Η συχνότητα που δίδεται στον ενδιαφερόμενο επιλέγεται από το υπουργείο και μπορεί να κάνει από ένα έως και δύο χρόνια.
 3. Σε περίπτωση μη έγκρισης από το υπουργείο ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τις μεταβολές που πρέπει να γίνουν στο φάκελο.
 4. Εκδίδεται άδεια λειτουργίας του ραδιοδικτύου.

Σημειώσεις