ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ______________

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΟΝΟΜΑ:______________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: _________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ:__________

Τ.Κ_________________

ΤΗΛ______

FAX__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ_______

 

 

Παρακαλώ, να μεριμνήσετε για τη συμμετοχή μου στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη
Γ’ κατηγορίας για την εξεταστική περίοδο μηνός ________ του έτους ___

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

_________________________

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Γ’ κατηγορίας έχουν αυτοί που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους με ενδεικτικό Γ’ τάξης γυμνασίου ή ισοτίμου σχολής.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Παράβολο δημοσίου 3.300 ΔΟΥ δρχ.
  2. Απολυτήριο τρίτης τάξης Γυμνασίου και πάνω, ή ισοτίμου σχολής.
  3. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας.
  4. Επικυρωμένο πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής κατεύθυνσης ηλεκτρονικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου (για την απαλλαγή από την εξέταση της ραδιοηλεκτρολογίας).

Διαδικασία

  1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Η υποβολή πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
  2. Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται κατά τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο κάθε έτους .
  3. Η διενέργεια των εξετάσεων προκηρύσσεται από την αρμόδια υπηρεσία ένα (1) μήνα πριν. Η προκήρυξη τοιχοκολλάται στο οικείο κατάστημα της υπηρεσίας.
  4. Στους επιτυχόντες των εξετάσεων χορηγείται Πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη μετά από σχετική αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών όπως περιγράφεται στη σχετική διαδικασία.

Σημειώσεις