ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Ν. 1780/1988

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΟΝΟΜΑ:______________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: _________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ:__________

Τ.Κ_________________

ΤΗΛ______

FAX__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ_______

 

 

Παρακαλώ, να μου χορηγήσετε πτυχίο ραδιοερασιτέχνη Α’ κατηγορίας σύμφωνα με την ειδική παράγραφο του Νόμου 1780/88.

Συνημμένα καταθέτω το με

αριθμό________________

Γενικό πτυχίο ασυρμάτου

Πτυχίο ΥΕΝ ή Β τάξης

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

_________________________

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________

(υπογραφή)

 

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 4, περίπτωση γ, του Ν. 1780/1988 (ΦΕΚ 114/Α), οι κάτοχοι γενικού πτυχίου χειριστή ασυρμάτου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι διπλοματούχοι ραδιοτηλεγραφητές Α’ και Β’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού δεν εξετάζονται σε κανένα μάθημα για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη οποιασδήποτε κατηγορίας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο του γενικού πτυχίου ασυρμάτου
  3. Δύο φωτογραφίες.
  4. 750 δρχ. Χαρτόσημο δημοσίου.

Διαδικασία

  1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών.
  2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, κατ’ εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, μπορούν να χορηγούν οποτεδήποτε πτυχίο ραδιοερασιτέχνη στους δικαιούμενους αυτούς.
  3. Στην συνέχεια, χορηγείται άδεια ραδιοερασιτέχνη σύμφωνα με τα ισχύοντα για όλους τους ραδιοερασιτέχνες.

Σημειώσεις