Μ7

 

AITΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ & ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ __________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
 

Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης βενζινοκίνητου φορτηγού αυτοκινήτου μικτού βάρους 4000 κιλών, στο όνομα οποιασδήποτε επιχείρησης εκτός από επιχειρήσεις γεωργικές, μελισσοκομικές, αλιευτικές και κοινωφελή ιδρύματα, Οργανισμούς κοινής ωφελείας & Ιερές Μονές.

 

(Πόλη - Ημερομηνία) __________________________________

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία

 

Σελίς 2 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

α') Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ασκεί νόμιμα κερδοσκοπικό επάγγελμα ή επιχειρηματική δραστηριότητα που δικαιολογεί τη χρησιμοποίηση φορτηγού αυτοκινήτου.

β') Το αυτοκίνητο πρέπει να πληρεί τις τεχνικές προϋποθέσεις του Κ.Ο.Κ. και των λοιπών σχετικών διατάξεων.

γ') Για το συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί έγκριση (εφόσον είναι καινούργιο).

δ') Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει ταχογράφο εγκεκριμένου τύπου, εφόσον είναι μικτού βάρους πάνω άπα 3500 κιλά και δεν υπάγεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

ε') Να έχει καταβληθεί η τυχόν απαιτούμενη εισφορά και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του παρόντος εντύπου).

2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής του αυτοκινήτου.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας Οικ. Εφορίας για το χρόνο έναρξης και το αντικείμενο της επιχείρησης (κατά το υπόδειγμα της Α2/29542/5347/91 ΦΕΚ707/Β/91 κανονιστικής απόφασης).

4. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου Οικ. Εφορίας για την καταβολή των απαιτούμενων οικονομικών επιβαρύνσεων (εισφορά, όπου απαιτείται χαρτόσημο κλπ).

5. Υποβολή επικυρωμένου φωτοαντίγραφου ισχύοντος Δελτίου Ελέγχου Οχημάτων από ΚΤΕΟ.

6. Άδεια κυκλοφορίας ξένης χώρας ή prospectus, εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου του οχήματος.

7. Ειδική δήλωση (υπηρεσιακό έντυπο) για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος εφόσον αυτό είναι καινούργιο και δεν προσκομίζεται για επιθεώρηση στην υπηρεσία.

8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του πωλητή και υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 του αγοραστή με αποτυπωμένο τον αριθμό πλαισίου του οχήματος για τυχόν επελθούσες μεταβολές στα τεχνικά στοιχεία αυτού κλπ. για τα μεταχειρισμένα και ενάριθμα, που δεν προσκομίζονται για επιθεώρηση στην υπηρεσία.

9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφου άδειας λειτουργίας της επιχείρησης εφόσον απαιτείται τέτοια άδεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τα δικαιολογητικά με αριθμό 5 και 6 υποβάλλονται μόνο σε περίπτωση που το όχημα είναι μεταχειρισμένο και κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ελλάδα.

2. Στην περίπτωση που το αυτοκίνητο πρέπει να έχει ταχογράφο υποβάλλεται δήλωση του Ν. 1599/86 του τεχνίτη εγκατάστασης του ταχογράφου.

3. Εφόσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για την μεταφορά τροφίμων κάθε είδους και κατηγορίας συμπεριλαμβανομένων τροφίμων ζωϊκής προέλευσης ή εξυπηρετεί ανάγκες που συνδέονται με τη δημόσια υγεία προσκομίζονται επιπλέον τα προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση (βεβαίωση από υγειονομική υπηρεσία ή κτηνίατρο)

4. Αν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο και έχει κατασκευασθεί ή συναρμολογηθεί στην Ελλάδα χρειάζεται επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του επιβλέψαντος τις εργασίες κατασκευής ή συναρμολόγησης τεχνικού.

5. Σε περίπτωση μεταβολής κύριων χαρακτηριστικών του οχήματος (π.χ. αλλαγή αμαξώματος, κινητήρα κλπ) υποβάλλονται:

α) Άδεια λειτουργίας.
β) Τριπλότυπο 11.120 δρχ. για τα ήδη ταξινομηθέντα στην Ελλάδα αυτοκίνητα (ενάριθμα).
γ) Φωτοτυπία ΦΕΚ προκειμένου για ΕΠΕ & ΑΕ, επικυρωμένο καταστατικό προκειμένου για ΟΕ & Κοινοπραξίες.
δ) Βεβαίωση οικείας Δ.Ο.Υ. για τη συνέχιση εργασιών επιχείρησης.

 


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία