Μ10

 

AITΗΣΗ

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ή Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΤΑΣ
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ __________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1ος Ιδιοκτήτης 2ος Ιδιοκτήτης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ      
ΟΝΟΜΑ    
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ    
ΓΕΝΟΣ (ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΗ ΓΥΝΑΙΚΑ)    
ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ    
ΝΟΜΟΣ    
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    
ΟΔΟΣ    
ΑΡΙΘΜΟΣ    
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ή Τ.ΤΟΜΕΑΣ    
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή Α.Φ.Μ.    
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3ος Ιδιοκτήτης 4ος Ιδιοκτήτης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ      
ΟΝΟΜΑ    
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ    
ΓΕΝΟΣ (ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΗ ΓΥΝΑΙΚΑ)    
ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ    
ΝΟΜΟΣ    
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    
ΟΔΟΣ    
ΑΡΙΘΜΟΣ    
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ή Τ.ΤΟΜΕΑΣ    
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή Α.Φ.Μ.    
 

Παρακαλώ για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση νέων κρατικών πινακίδων του αυτοκινήτου με τα παρακάτω στοιχεία, που περιήλθε στην ιδιοκτησία μου λόγω κληρονομικής διαδοχής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ _________________

ΑΡΙΘΜ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ _________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ _________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ _________________

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία

 

Σελίς 2 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ή των κληρονόμων (συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του παρόντος εντύπου).

2. Κληρονομητήριο από το οποίο να προκύπτουν οι κληρονόμοι και τα κληρονομικά μερίδια τους επί του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κληρονομητήριο υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κατόχου του αυτοκινήτου.
β) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας για τους πιο στενούς συγγενείς του θανόντος.
γ) Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας διαθήκης του θανόντος με βεβαίωση της αρμόδιας Δικαστικής αρχής (Γραμματείας Πρωτοδικείου) ότι η διαθήκη αυτή δεν έχει προσβληθεί ή βεβαίωση της Αρχής αυτής ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη του.

3. Βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας ότι έχει δηλωθεί από τους κληρονόμους το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν.

4. Βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας ότι καταβλήθηκαν οι δόσεις τελών κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για το τρέχον έτος.

5. Διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου δρχ. 11.120 για αυτοκίνητα και δρχ. 2.707 για μοτοσυκλέτες (τέλη ταξινόμησης κλπ).

6. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μαζί με α) τυχόν υπάρχον βιβλιάριο μεταβολών και β) τις πινακίδες παλαιού τύπου (χωρίς συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών).

7. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή εκλογικό βιβλιάριο (επίδειξη).

8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ενός εκάστου των κληρονόμων στην οποία να είναι ΑΠΟΤΥΠΩΜΈΝΟ το ίχνος του χαραγμένου αριθμού πλαισίου του οχήματος με το εξής περιεχόμενο: “δεν επήλθε καμιά μεταβολή στο όχημα από τη χρονολογία που χορηγήθηκε η τελευταία άδεια κυκλοφορίας του και αυτό πληρει τους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας.” Σε περίπτωση μη προσέλευσης του κληρονόμου, η δήλωση του θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από οποιαδήποτε δημόσια, αστυνομική, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλιόγραμμα επιθεωρούνται από την Υπηρεσία μας.

 


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία