Μ11

 

AITΗΣΗ

ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ __________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
 

Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για την αντικατάσταση πινακίδων του με αριθμό _________________ αυτοκινήτου, μοτοσυκλέττας(*), λόγω απώλειας, κλοπής, φθοράς, καταστροφής (*).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
*. Υπογραμμίζεται η περίπτωση.

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία

 

Σελίς 2 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Απώλεια, κλοπή, φθορά ή καταστροφή των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας οχήματος.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του παρόντος εντύπου).

2. Αποδεικτικό είσπραξης Δημόσιου Ταμείου (δρχ. 10.000 για πινακίδες αυτοκινήτου και μοτοσυκλέττας σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, κ.λπ. για πρώτη φορά και 20.000 δρχ. σε περίπτωση απώλειας, κλοπής κ.λπ. για δεύτερη φορά).

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου με την οποία δηλώνεται ο χρόνος απώλειας ή κλοπής των πινακίδων (μόνο στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτών). Η δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή, εφόσον δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα.

4. Οι φθαρμένες ή κατεστραμμένες πινακίδες (μόνο στην περίπτωση φθοράς ή καταστροφής των πινακίδων).

5. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

6. Βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχει δηλωθεί η απώλεια της πινακίδας, όταν πρόκειται για μοτοσυκλέττα.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΙΝΑΚΊΔΩΝ

1. Αίτηση.
2. Άδεια κυκλοφορίας.
3. Πινακίδες.
4. Υποβολή Δήλωσης Ν. 1599/86 για μόνιμη κατοικία.
5. Διπλότυπο Δημ. Ταμείου δρχ. 10.000.

 


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία