Μ15

 

AITΗΣΗ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε  ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ ή
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ - ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ __________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
 

Υποβάλλω, συνημμένα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για την μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης σε αντίστοιχη ελληνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας.

Εξουσιοδοτώ τον.................................................................... να καταθέσει για λογαριασμό μου τα δικαιολογητικά για την μετατροπή της υπ. αριθμ    ........................................... αδείας μου σε ελληνική.

 

(Πόλη - Ημερομηνία) __________________________________

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (Συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του εντύπου)

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α) Την πλήρη διεύθυνση της κατοικίας του

β) Ότι δεν έχει υποβάλει όμοια αίτηση σε άλλη Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών.

γ) Ότι η ξένη άδεια εξακολουθεί να ισχύει, αν αυτό δεν προκύπτει από τη μετάφραση της.

3. Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του

4. Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Πρεσβεία του ή το Προξενείο του.

5. την ξένη άδεια

6. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

7. Παράβολο 1.000 δρχ. της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος.

8. Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαροσήμου Δημοσίου ταμείου, όπως αυτά προβλέπονται για κάθε κατηγορία και υποκα-
τηγορία

9. Δύο πιστοποιητικά υγείας, ένα από Παθολόγο και ένα από Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών. Σε κάθε γιατρό προσκομίζονται:

α) δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

β) χαρτόσημο 150 δρχ. και

γ) ένα τριπλότυπο Εθνικής τράπεζας δρχ. 10.000 (αφορά μόνο τις Ελβετικές άδειες οδήγησης, εφόσον οι κάτοχοι τους έχουν επί του Ελληνικού εδάφους δώδεκα (12) μήνες από την είσοδο και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες χωρίς διακοπή παραμονής στην Ελλάδα).

10. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής ή παραμονής η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης (εφόσον απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις).

11. Βεβαίωση της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών με την οποία βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία του ξένου διπλωματικού υπαλλήλου (όνομα, επίθετο, ημερομηνία και τόπος γέννησης κ.λ.π.) καθώς και ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι διαπιστευμένος στην Ελλάδα και απολαμβάνει διπλωματικής ασυλίας και προνομίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι διπλωματικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στην Ελλάδα δικαιούνται να μετατρέψουν άδειες οδήγησης των κατηγοριών ΑΙ,Α,ΒΙ,Β και Β + Ε.

 


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία