Μ16

 

AITΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Β - Β1), ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑΣ (Α - Α1)

 

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ __________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
_________________
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ *
_________________
*(Μόνο για αλλοδαπούς)
 

Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για τη χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας* (κατηγορίας Β - Β1, Α - Α1)*.

Σχετικά σας δηλώνω** ότι:

α) κατέχω* και τη με αριθμ. __________________________   άδεια οδήγησης αυτοκινήτου - μοτοσυκλέττας* με ημερομηνία έκδοσης _________________

β) Δεν συνταξιοδοτούμαι λόγω αναπηρίας και δεν έχω τύχει αναβολής στράτευσης ή απαλλαγής για λόγους υγείας.

γ) Δεν έχω παθήσεις ή φυσικές ανικανότητες, ασυμβίβαστες με την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας που ζητώ.

δ) Εξουσιοδοτώ τ___ _______________________________ να καταθέσει για λογαριασμό μου τα δικαιολογητικά για  ________________________ την έκδοση της άδειας οδήγησης _________________

 

(Πόλη - Ημερομηνία) __________________________________

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

*. Σημειώνεται - υπογραμμίζεται η περίπτωση.

**. Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, διαφορετικά διαγράφεται η πρόταση.

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια, αστυνομική, δημοτική ή κοινοτική Αρχή εφόσον δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα ή δηλώνοντα, με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας του ή διαβατηρίου ή εκλογικού βιβλιαρίου.

 


Για πληροφορίες - Δικαιολογητικά βλέπε παρακάτω σελίδα

 

Σελίς 2 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος για απόκτηση άδειας πρέπει:

1. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, προκειμένου για άδεια Α & Β ερασιτεχνικής και το 21ο έτος αν πρόκειται για άδεια επαγγελματικής κατηγορίας.

2. Να έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας (σωματικής & ψυχικής) και φυσική ικανότητα.

3. Να επιτύχει στη θεωρητική και πρακτική εξέταση.

4. Να έχει καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη και άλλα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του παρόντος εντύπου).

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α) την πλήρη διεύθυνση της κατοικίας του, εφόσον δεν προκύπτει από τα στοιχεία ταυτότητας και
β) ότι δεν έχει υποβάλει όμοια αίτηση σε άλλη Υπηρεσία Μεταφορών

3. Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας: ένα από παθολόγο και ένα από οφθαλμίατρο, συμβεβλημένους με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών. Σε κάθε γιατρό προσκομίζονται

α) χαρτόσημο των 100 δρχ.,
β) 2 φωτογραφίες και
γ) ένα τριπλότυπο Εθνικής Τράπεζας δρχ. 10.000.

4. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

5. Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου Δημόσιου Ταμείου 2.400 δρχ. για άδεια μοτοσυκλέττας και 6.000 δρχ. για ερασιτεχνική άδεια ή Β' επαγγελματική άδεια.

6. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου δρχ. 1.000 από το Δημόσιο Ταμείο.

7. Κατά την παραλαβή της ζητούμενης άδειας κατατίθενται και οι τυχόν κατεχόμενες από τον ενδιαφερόμενο άλλες άδειες οδήγησης (αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας).

8. Παράβολο 1.000 δρχ. της Εθνικής Τράπεζας όταν ο αιτών είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης (αυτ/του ή μοτ/τας).

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Πίνακας των συμβεβλημένων γιατρών υπάρχει στην υπηρεσία.

2. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πάνω από 65 ετών, ή κωφάλαλος αντί των παραπάνω πιστοποιητικών υγείας, απαιτείται σχετικό πρακτικό αρμόδιας δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (ΔΙΕ). Για την έκδοση του πρακτικού αυτού απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.
β. Ακουομετρικό διάγραμμα Κρατικού Νοσοκομείου ή συμβεβλημένου γιατρού (για τους άνω των 65 ετών).
γ. Πιστοποιητικό Ιατροψυχολογικού Κέντρου (μόνο για κωφάλαλους).
δ. Γραμμάτιο είσπραξης Εθνικής Τράπεζας δρχ. 20.000
ε. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.