Μ17

 

AITΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Β (για οδήγηση ΕΔΧ αυτ/των), Γ,Δ,Β+Ε,Γ+Ε,Δ+Ε

 

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ __________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
_________________
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ *
_________________
*(Μόνο για αλλοδαπούς)
Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου των κατηγοριών* Β,Γ,Β+Ε,Γ+Ε,Δ+Ε.

1.Σχετικά σας δηλώνω** ότι:

α) κατέχω την με αριθμ _________________ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου - μοτοσυκλέττας (***) με ημερομηνία έκδοσης _________________

β) Δεν συνταξιοδοτούμαι λόγω αναπηρίας και δεν έχω τύχει αναβολής στράτευσης ή απαλλαγής για λόγους υγείας.

γ) Δεν έχω παθήσεις ή φυσικές ανικανότητες, ασυμβίβαστες με την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας που ζητώ.

δ) Εξουσιοδοτώ τον __________________________________  να καταθέσει για λογαριασμό μου τα δικαιολογητικά για την έκδοση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατηγορίας __________________________________


(Πόλη - Ημερομηνία) __________________________________

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

*. Σημειώνεται - υπογραμμίζεται η περίπτωση.
**. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιοδήποτε δημόσια, αστυνομική, δημοτική ή κοινοτική Αρχή εφόσον δεν υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα ή δηλώνοντα, με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας του ή διαβατηρίου ή εκλογικού βιβλιαρίου.
***. Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, διαφορετικά διαγράφεται η πρόταση.


Για πληροφορίες - Δικαιολογητικά βλέπε παρακάτω σελίδα

 

Σελίς 2 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος για απόκτηση άδειας πρέπει:

1. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του
2. Να έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας (σωματικής & ψυχικής) και φυσική ικανότητα.
3. Να επιτύχει στη θεωρητική και πρακτική εξέταση.
4. Να έχει καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη και άλλα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του παρόντος εντύπου).

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α) την πλήρη διεύθυνση της κατοικίας του, εφόσον δεν προκύπτει από τα στοιχεία της ταυτότητας και
β) ότι δεν έχει υποβάλει όμοια αίτηση σε άλλη Υπηρεσία Μεταφορών

3. Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας: ένα από παθολόγο και ένα από οφθαλμίατρο, συμβεβλημένους με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών. Σε κάθε γιατρό προσκομίζονται

α) χαρτόσημο των 150 δρχ.,
β) 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και
γ) ένα τριπλότυπο Εθνικής Τράπεζας δρχ. 10.000.

4. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

5. Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου Δημόσιου Ταμείου 36.720 δρχ. για τις κατηγορίες Γ, Δ και Ε.

6. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου δρχ. 1.000 από το Δημόσιο Ταμείο.

7. Κατά την παραλαβή της ζητούμενης άδειας κατατίθενται και οι τυχόν κατεχόμενες από τον ενδιαφερόμενο άλλες άδειες οδήγησης (αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας).

8. Παράβολο 1.000 δρχ. της Εθνικής Τράπεζας όταν ο αιτών είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης (αυτ/του ή μοτ/τας).

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Πίνακας των συμβεβλημένων γιατρών υπάρχει στην υπηρεσία.

2. Όσοι πρόκειται να πάρουν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, πρέπει να εξετασθούν από την αρμόδια Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή στην οποία προσκομίζουν, υποχρεωτικά, ακουομετρικό διάγραμμα που έχει εκδοθεί από κρατικό νοσοκομείο.