Μ21

 

AITΗΣΗ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

 

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ __________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
 

Υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για την μετατροπή σε επαγγελματική της υπ' αριθ. _________________ ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. Εξουσιοδοτώ τον __________________________________ να καταθέσει για λογαριασμό μου τα δικαιολογητικά για την μετατροπή της ερασιτεχνικής αδείας μου σε επαγγελματική.       

 

(Πόλη - Ημερομηνία) __________________________________

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (συμπλήρωση του παρόντος εντύπου).

2. Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου-οφθαλμίατρου) που χορηγούνται από γιατρούς συμβεβλημένους με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών (πίνακας των γιατρών υπάρχει στην Υπηρεσία). Για κάθε πιστοποιητικό υγείας προσκομίζεται:

α) παράβολο 10.000 δρχ. από την Εθνική Τράπεζα,
β)χαρτόσημο 150 δρχ.,
γ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες για κάθε γιατρό και
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, για την Υπηρεσία Μεταφορών.

3. Η ερασιτεχνική άδεια (η οποία κατά την παραλαβή του επαγγελματικού διπλώματος παραδίδεται οπωσδήποτε στην Υπηρεσία).

4. Παράβολο 1.000 δρχ. από Εθνική Τράπεζα για δίπλωμα Κοινοτικού Τύπου με χαρτόσημο των 100 δρχ. σε φωτοτυπία του διπλώματος.

5. Παράβολο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου δρχ. 1.000.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντος.