ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΚΛΗΡΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΟΝΟΜΑ:______________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: _________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ /ΣΥΝΟΙΚΙΑ:__________

Τ.Κ_________________

ΤΗΛ______FAX__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ_______

 

 

Παρακαλώ, να μου χορηγήσετε βεβαίωση εξοφλήσεως του κλήρου μου στο αγρόκτημα – Συνοικισμό _____________ για την εξάλειψη της υποθήκης υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 6 του Ν. Δ/τος 1189/72.

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

_________________________

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________ (υπογραφή)

 

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε τη βεβαίωση σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Βεβαίωση Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος ότι ο αιτών έχει εξοφλήσει τα χρέη του προς την Τράπεζα σχετικά με το συγκεκριμένο “κλήρο”.
  3. Χαρτόσημο 150 δρχ.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης στην Α.Τ.Ε. με την οποία ζητείται βεβαίωση εξοφλήσεως χρεών για το συγκεκριμένο “κλήρο”.
  2. Υποβολή αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών (βεβαίωση Α.Τ.Ε.) προς τη Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα Διοικητικό) της Νομ. Αυτοδιοίκησης Λέσβου για χορήγηση βεβαίωσης για εξάλειψη υποθήκης “κλήρου”.
  3. Η Δ/νση Γεωργίας, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και ξεχρεώσει τον ενδιαφερόμενο από τις αντίστοιχες καταστάσεις οφειλετών που τηρεί εκδίδει τη σχετική βεβαίωση.
  4. Η βεβαίωση είτε παραλαμβάνεται από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Σημειώσεις