ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΟΝΟΜΑ:______________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: _________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ /ΣΥΝΟΙΚΙΑ:__________

Τ.Κ_________________

ΤΗΛ______FAX__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ_______

 

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση ότι είμαι κάτοικος _____________ και κάτοχος των περιουσιακών στοιχείων ____________________________________________ με ετήσιο εισόδημα __________ __________________

Τη βεβαίωση θα χρησιμοποιήσω για εισαγωγή του παιδιού μου _______________________στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου __________________

(Πόλη – Ημερομηνία)

_________________________

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________ (υπογραφή)

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε τη βεβαίωση σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Εκκαθαριστικό εφορίας
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τα περιουσιακά στοιχεία.
  4. Χαρτόσημο 150 δρχ.

 

 

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης με τα λοιπά δικαιολογητικών στη Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα Διοίκησης) για έκδοση βεβαίωσης για τη Φοιτητική Εστία.
  2. Η Δ/νση Γεωργίας, αφού προβεί σε έλεγχο (Διοικητικό) των δικαιολογητικών εκδίδει τη σχετική βεβαίωση.
  3. Η βεβαίωση είτε παραλαμβάνεται από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Σημειώσεις