ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΟΝΟΜΑ:______________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: _________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ /ΣΥΝΟΙΚΙΑ:__________

Τ.Κ_________________

ΤΗΛ______FAX__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ_______

 

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.1 του Ν.184/1978 προκειμένου να τύχω φοροαπαλλαγής κατά την κληρονομία ενός ___________________στη θέση ___________ περιφερείας _____________εκτάσεως ____________στρεμμάτων ______ του ________________________________ κατοίκου _________________________________

(Πόλη – Ημερομηνία)

_________________________

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________ (υπογραφή)

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε τη βεβαίωση σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν.2332/1995, που εκδίδεται από τη Δ/νση Γεωργίας.
 2. Βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής για τον τόπο της μόνιμης κατοικίας.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα των εντύπων Ε1, Ε3, Ε9 της φορολογικής δήλωσης με την οποία δηλώθηκαν τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων εφόσον υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ. 186/92 (ΦΕΚ 84 Α) ή παραστατικών διαχείρισης της εκμετάλλευσης (Τιμολόγια αγοράς εφοδίων, πώλησης κ.λ.π.).
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει:
 1. Παραστατικά διακοπής εξωαγροτικής απασχόλησης.

Σε περίπτωση συνταξιούχου να αναφερθεί το ταμείο ασφάλισης ενώ σε περίπτωση αναπήρου το ποσοστό αναπηρίας και θα προσκομίζεται και σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης με τα λοιπά δικαιολογητικά στη Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα Διοίκησης) για έκδοση βεβαίωσης φοροαπαλλαγής κατά την κληρονομία αγροτικού ακινήτου.
 2. Η Δ/νση Γεωργίας αφού διαβιβάσει τη σχετική αίτηση για έγκριση σε επιτροπή που εδρεύει στην ίδια τη Δ/νση, εκδίδει τη σχετική βεβαίωση.
 3. Η βεβαίωση είτε παραλαμβάνεται από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Σημειώσεις