ΑΙΤΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τ_________________________ _________________________ __________________Επαρχίας______________Νομού_______________

Που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας (Κ.Ο. 85/148/ΕΟΚ)

 

Ημερομηνία ______________

ΠΡΟΣ

Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου Δ/νση Γεωργίας_____________

1. Σας υποβάλλουμε σε δύο (2) αντίτυπα Σχέδιο Βελτίωσης και Εξοπλισμού βοσκοτόπου έκτασης_____

στρεμμάτων που βρίσκεται στην τοποθεσία______________της περιοχής____________ της Κοινότητας____________ της Επαρχίας______________ προκειμένου να το εγκρίνετε και να εντάξετε στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τη βελτίωση και εξοπλισμό βοσκοτόπων του Υπουργείου Γεωργίας έτους 199___ σύμφωνα με την αριθμ. _________ απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων στα πλαίσια του Καν. 797/85/ΕΟΚ

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________ (υπογραφή)

 

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε την απόφαση σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Έντυπο όρων και υποχρεώσεων
 3. Ότι άλλο θα ζητηθεί από την Υπηρεσία (ανάλογα με την περίπτωση).

 

 

Διαδικασία

 1. Η Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα Ζωικής Παραγωγής) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου αποστέλλει (κατά τους μήνες Ιούνιο Και Ιουλίου) έγγραφος σε Δήμους / Κοινότητες για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για έργα σε βοσκότοπους που έχουν.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι (Δήμοι / Κοινότητες) απαντούν στη Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα Ζωικής Παραγωγής) υποβάλλοντας τα σχετικά αιτήματα χρηματοδότησης.
 3. Η Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα Ζωικής Παραγωγής) πραγματοποιεί την εκλογή την υπό χρηματοδότηση Ο.Τ.Α..
 4. Ο Νομάρχης Λέσβου Υπογράφει μετά από εισήγηση της Δ/νσης Γεωργίας, απόφασει για τη χρηματοδότηση των έργων σε βοσκότοπους Δήμου / Κοινοτήτων.
 5. Η απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι αφού κατασκευάσουν τα έργα στη συνέχεια υποβάλλουν τα έντυπα πληρωμής
 6. Η Δ/νση Γεωργίας Οργανώνει και επιβλέπει την εκτέλεση του έργου

 

Σημειώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τ___ ____________________________

“περί της _________πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης που αναλογεί στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του βοσκοτόπου”______________________________

Ημερομηνία ______________

Δικαιολογητικά:

 1. Κατάσταση προϋπολογισθείσων και πραγματοποιηθεισών εργασιών και δαπανών.
 2. Παραστατικά έγγραφα πραγματοποιηθεισών δαπανών και
 3. Κατάσταση απαριθμήσέων των παραστατικών εγγράφων .

ΠΡΟΣ

Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου Δ/νση Γεωργίας_____________

Αναφερόμενοι στο σχέδιο βελτιώσεως και εξοπλισμού του βοσκοτόπου εγκρίθηκε με τη____________ απόφαση της δ/νσης Γεωργίας και έλαβε τον Κ.Α_______________ υποβάλλουμε συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να πραγματοποιήσετε μετά την διενέργεια του προσήκοντος ελέγχου την __________πληρωμή της αναλογούσης οικονομικής ενίσχυσης στις δαπάνες που φαίνονται από τα εν λόγω δικαιολογητικά στο βοσκότοπο

__________________

(υπογραφή)

Με Τιμή

___________

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ / ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

_____________

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

Προϋπολογισθείσων και πραγματοποιηθεισών εργασιών και δαπανών για σχέδιο βελτίωσης και

εξοπλισμού του βοσκοτόπου που εγκρίθηκε με την απόφαση της Δ/νσης Γεωργίας

Α/Α

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ
1 2 3 4 5 6
1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Α.

Β.

Γ

2 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.

Β.

3 ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ
4 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
5 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΙΔ. ΓΡΑΦΕΙΟ
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

Σύνολο

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιούται από τον διενεργηθέντα  επιτόπιο έλεγχο η πραγματοποίηση

Των ανωτέρω εργασιών και δαπανών

Τόπος Ημερομηνία

________________________

 

Τόπος Ημερομηνία

________________________

Ο επιβλέπων γεωπόνος

 

 

 

Ο Φ Ο Ρ Ε Α Σ

 

 

 

Στη στήλη 2 γράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες.