ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣHΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓHΣ

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΧΘΟΝΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Του __________________ _________________________

Ον.Πατρός ______________
Ον. Συζύγου_____________
Αρ. Ταυτ_______________
Δ/νση Κατοικίας____________
Τηλ________________

Ημερομηνία ______________

Προς Ν.Α. _________________________________

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε οικονομική ενίσχυση για την προμήθεια ______κριών ή τράγων τ____φυλής___________για τις ανάγκες της εκμ/σής μου

 

Ο / Η ΑΙΤ_____

______________________________ (υπογραφή)

Δηλώνω ότι:

Α. Διατηρώ εκτροφή με ____θηλυκά και _____αρσενικά ______της φυλής _____, έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα ελέγχου αποδόσεων ή και τήρησης στοιχείων γενεαλογίας και μητρώων από ______ή θα αναβαθμίσω τα ζώα της εκμετάλλευσής μου σύμφωνα με τις υποδείξεις ων αρμοδίων υπηρεσιών.

Β. Θα διατηρήσω την εκμετάλλευση για την οποία θα ενισχυθώ τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια.

Γ. Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις των ________αποφάσεων Υπουργού Γεωργίας.

Δ. Αποδέχομαι τις υποδείξεις και τους ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών σχετικά με την προμήθεια αρρένων ζώων.

Ε. Δεν έχω ενισχυθεί από άλλο Κοινοτικό ή Εθνικό πρόγραμμα για την εν λόγω δράση.

Στ. Θα επιστρέψω έντοκα την οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση μη τήρησης των δηλωθέντων με την παρούσα δήλωση.

Ο Δηλών

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Τιμολόγια / Δελτία αποστολής
  3. Πιστοποιητικό καταγωγής των ζώων

 

 

Διαδικασία

  1. Ο παραγωγός καταθέτει την αίτηση με τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα Ζωικής παραγωγής) προκειμένου να λάβει την οικονομική ενίσχυση για προμήθεια αρρένων ζώων παραγωγής.]
  2. Η Δ/νση Γεωργίας διαβιβάζει την αίτηση με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Γεωργίας για αξιολόγηση / έγκριση.
  3. Το Υπουργείο Γεωργίας (κέντρο Γενετικής βελτίωσης ζώων) αφού αξιολογήσει και εγκρίνει το σχετικό αίτημα, αποστέλλει την έγκριση στην Δ/νση Γεωργίας.
  4. Η Δ/νση Γεωργίας αφού συντάξει τις καταστάσεις πληρωμής διαβιβάζει το σχετικά παραστατικά στην Α.Τ.Ε., για πληρωμή των ενδιαφερόμενων.

 

Σημειώσεις

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

Τ___________________________  “περί της ________ πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης που αναλογεί στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του βοσκοτόπου”_____________ ________________

Ημερομηνία ______________

Δικαιολογητικά:

  1. Κατάσταση προϋπολογισθείσων και πραγματοποιηθεισών εργασιών και δαπανών.
  2. Παραστατικά έγγραφα πραγματοποιηθεισών δαπανών και
  3. Κατάσταση απαριθμήσέων των παραστατικών εγγράφων .

ΠΡΟΣ

Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου Δ/νση Γεωργίας __________________________

Αναφερόμενοι στο σχέδιο βελτιώσεως και εξοπλισμού του βοσκοτόπου εγκρίθηκε με τη___________ απόφαση της δ/νσης Γεωργίας και έλαβε τον Κ.Α______________ υποβάλλουμε συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να πραγματοποιήσετε μετά την διενέργεια του προσήκοντος ελέγχου την _________ πληρωμή της αναλογούσης οικονομικής ενίσχυσης στις δαπάνες που φαίνονται από τα εν λόγω δικαιολογητικά στο βοσκότοπο

__________________

(υπογραφή)

Με Τιμή

___________

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ / ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

_____________

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

Προϋπολογισθείσων και πραγματοποιηθεισών εργασιών και δαπανών για σχέδιο βελτίωσης και

εξοπλισμού του βοσκοτόπου που εγκρίθηκε με την απόφαση της Δ/νσης Γεωργίας

Α/Α

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ
1 2 3 4 5 6
1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Α.

Β.

Γ

2 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.

Β.

3 ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ
4 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
5 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΙΔ. ΓΡΑΦΕΙΟ
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

Σύνολο

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιούται από τον διενεργηθέντα  επιτόπιο έλεγχο η πραγματοποίηση

Των ανωτέρω εργασιών και δαπανών

Τόπος Ημερομηνία

________________________

 

Τόπος Ημερομηνία

________________________

Ο επιβλέπων γεωπόνος

 

 

 

Ο Φ Ο Ρ Ε Α Σ

 

 

 

Στη στήλη 2 γράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες.