ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

_____________________

(πλήρης επωνυμία του αιτούντος)

____________

(Νομός, πόλη, χωριό)

____________

(οδός, αριθμός, τομέας)

_____________________

(Αριθμός Ταυτότητας) (Τηλέφωνο)

 

 

Ημερομηνία

Σας παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε την κοινοτική ενίσχυση για ____________ Κυτία μεταξόσπορου που χρησιμοποίησα και τα οποία παρέλαβα τ_____________________

(ημερομηνίες παραλαβής κυτίων)

Από τους σπόρους αυτούς παρήχθησαν___ κιλά κουκούλια.

Τόπος αποθήκευσης για τα απούλητα _____________________

Πουλήθηκαν και παραδόθηκαν ___ κιλά κουκούλια στον_________________________________

(όνομα και Δ/νση πρώτου αγοραστή)

την _____________________

(ημερομηνία παράδοσης)

 

Ο αιτών

 

 

 

(Υπογραφή)

 

 

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε την απόφαση σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση_____________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο Σηροτροφικού βιβλιαρίου
  3. Στοιχεία Παραγωγής

Διαδικασία

  1. Ο παραγωγός συντάσσει αίτηση για οικονομική ενίσχυση για μεταξόσπορο προς το Συνεταιρισμό Λέσβου.
  2. Ο Συνεταιρισμός διαβιβάζει συγκεντρωτικά τις αιτήσεις στη Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα Ζωικής Παραγωγής).
  3. Η Δ/νση Γεωργίας, αφού πραγματοποιήσει έλεγχο των δικαιολογητικών και συντάξει τις καταστάσεις πληρωμής, τις διαβιβάζει για έγκριση στο Υπουργείο Γεωργίας.
  4. Το Υπουργείο Γεωργίας αφού εγκρίνει τις καταστάσεις πληρωμής τις αποστέλλει στον αντίστοιχο συνεταιρισμό για πληρωμή των ενδιαφερόμενων

Σημειώσεις