ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΡΙΩΝ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

 

 

ΟΝΟΜΑ............................................

ΕΠΙΘΕΤΟ..........................................

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ.....................................Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ..............................

.....................................................

 

 

....................................................

Ημερομηνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς Δ/νση Γεωργίας

Ν.Α. Λέσβου

Παρακαλώ να μου εγκρίνεται την παρακάτω.....................αναφερόμενη αποθεματοποίηση τυριού:

 1. Είδος τυριού / αριθμ. Τυριών / ποσότητα σε κιλά.
 2. Α. φέτα

  Β. γραβιέρα

  Γ. λαδωτήρι

 3. Εγκατάσταση αποθεματοποίησης
 4. Α. Επωνυμία

  Β. Διεύθυνση

 5. Προβλεπόμενη ημερομηνίας

περάτωσης εργασιών εισόδου στην αποθεματοποίηση

 

 

 

Ο / Η αιτ.................

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Α) Δικαιολογητικά εισόδου στην αποθεματοποίηση :

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τη Δ/νση Γεωργίας.
 2. Σύμβαση με τρία (3) αντίγραφα υπογεγραμμένη από τον αποθεματοποιητή και τον Δ/ντη της Δ/νσης Γεωργίας.
 3. Αίτηση.
 4. Η σύμβαση υπογεγραμμένη από τον αποθεματοποιητή.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι το έχει στην αποκλειστική διάθεση του και ότι αποδέχεται τους όρους της σύβασης και της απόφασης του Υπ. Γεωργίας και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών και επιπλέον ότι τα τυριά είναι φέτα, γραβιέρα, λαδωτήρι ή κεφαλογραβιέρα και ότι είναι πρώτης ποιότητος.
 6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιομηχανικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο ή το καταστατικό Συν/κών οργανώσεων θεωρημένο πρόσφατα που να επιβεβαιώνει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτομικών προϊόντων.
 7. Βεβαιώσεις (εις διπλούν) εισόδου σε αποθεματοποίηση τόσο του γεωπόνου όσο και του κτηνιάτρου της αντίστοιχης περιφερειακής Δ/νσης.
 8. Κατάσταση τιμολογίων αγοράς γάλακτος θεωρημένη από την Εφορία ή Δ/νση Γεωργίας.

Β) Δικαιολογητικά εξόδου από την αποθεματοποίηση :

 1. Αίτηση για την έξοδο από την αποθεματοποίηση. Μπορεί να γίνει χρήση και TELEX, τηλεγραφήματος ή FAX.
 2. Έγκριση της ΔΙΔΑΡΕΠ Υπ. Γεωργίας
 3. Βεβαιώσεις εξόδου του Γεωπόνου και Κτηνιάτρου (εις διπλούν).

Γ) Για την πληρωμή (επιπροσθέτως) :

 1. Φορολογική ενημερότητα
 2. Ασφαλιστική Ενημερότητα

 

 

Διαδικασία

 

Σημειώσεις

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

 

1.Ονοματεπώνυμο

 1. Διεύθυνση (για τα νομικά πρόσωπα και συν/σμούς αναφέρεται η επωνυμία η έδρα καθώς επίσης και τα στοιχεία του νομικού εκπροσώπου)

.....................................................

Ημερομηνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς Δ/νση Γεωργίας

Ν.Α. Λέσβου

 

 

 1. Παρακαλώ να προχωρήσετε στη σύναψη της σύμβασης αποθεματοποίησης.
 2. Ημερομηνία έναρξης αποθεματοποίησης
 3. Είδος τυριού / αριθμ. Τυριών/ ποσότητα σε κιλά.
 4. Α. φέτα

  Β. γραβιέρα

  Γ. λαδωτήρι

 5. Εγκατάσταση αποθεματοποίησης

Α. Επωνυμία

Β. Διεύθυνση

 

 

Ο / Η αιτ.................

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

 

 

 1. Ονοματεπώνυμο αποθ/του:

.......................................................

2. Διεύθυνση κατοικίας

........................................................

.....................................................

Ημερομηνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς Υπουργείο Γεωργίας

ΔΙΔΑΓΕΠ

 

 

 1. Παρακαλώ να εγκρίνεται τη μερική / ολική έξοδο από την αποθεματοποίηση.
 2. Είδος τυριού / ποσότητα / αριθμ. Τυριού
 3. Εγκατάσταση αποθεματοποίησης - Δ/νση
 4. Ημερομηνία πραγματοποίησης της εξόδου

 

 

 

 

Ο / Η αιτ.................

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)