ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΦΑΓΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

--------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------------

Α.Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡ/NIA ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

--------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------------

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

-------------------------------------- --------------------------------------

 

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝ/ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ -------------------------------------------------------------------------------------

ΟΔΟΣ-----------------------------ΑΡΙΘΜΟΣ---------ΤΑΧ.ΚΩΔ.--------------ΤΗΛΕΦΩΝΟ------------------------

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ---------------------------------------------------------------------------

ΟΔΟΣ---------------------------- ΑΡΙΘΜΟΣ---------ΤΑΧ.ΚΩΔ.--------------ΤΗΛΕΦΩΝΟ------------------------

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ--------------------------------------------------------------------------------------

ΑΡ. ΤΡ/ΚΟΥ ΛΟΓ.ΑΤΕ-------------------------------ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΤΕ-----------------------------------------------

 

 

ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΑΛΦ.ΣΥΜΑΝΣΗ ΗΛΙΑΚ.ΣΦΑΓΗΣ ΗΜΕΡ.ΣΦΑΓΗΣ ΒΑΡΟΣ ΣΦΑΓΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟ

 1. --------------------------------- ------------------------ ------------------------ ----------------------- -------------
 2. --------------------------------- ------------------------ ------------------------ ----------------------- -------------
 3. --------------------------------- ------------------------ ------------------------ ----------------------- -------------
 4. --------------------------------- ------------------------ ------------------------ ----------------------- -------------

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Βεβαίωση κτηνιάτρου (Αριθμός σήμανση ζώου, υγειονομική κατάσταση, βάρος).
 3. Βεβαίωση κτηνίατρου ή γεωπόνου (ότι το ζώο γεννήθηκε και εκτράφηκε στην εκμετάλλευση ή ότι διατηρήθηκε για 90 ημέρες πριν τη σφαγή).

Προϋποθέσεις:

 

 1. Ηλικία των ζώων κάτω των 12 μηνών.
 2. Διατήρηση των ζώων στην εκμετάλλευση μέχρι 90 ημέρες.

 

 

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης με τα δικαιολογητικά προς τη Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα Ζωικής παραγωγής) της Ν. Α. Λέσβου για πριμοδότηση από πρόωρη σφαγή / εμπορία μοσχαριών.
 2. Έλεγχος δικαιολογητικών (Διοικητικός - Αυτοψία) σύνταξη καταστάσεων δικαιούχων και αποστολή για έκδοση εντάλματος πληρωμής στο Υπουργείο Γεωργίας (Δ/νση Γεωργίας Ν. Α. Λέσβου).
 3. Διαβίβαση των παραστατικών πληρωμής στην ένωση παραγωγών Λέσβου και πληρωμή του παραγωγού.

 

 

 

Σημειώσεις