ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΟΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. 3508/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΚ

ΠPOΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.................................................................................................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :..................................................................................................................................................................

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ......................................................Α/Α...................................ΗΜ/NIΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ............................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ..................................................................ΗΜ/NIA ΠΡΩΤ/ΛΟΥ............................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------

Α.Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία Εκδόσεως Εκδούσα Αρχή

--------------------------------------------------------- ---------/------------/------------ -------------------------------------------------------------

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ................................................................................................................................................

ΟΔΟΣ....................................................ΑΡΙΘΜΟΣ................. ΤΑΧ. ΚΩΔ..........................ΤΗΛΕΦΩΝΟ............................................

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ .....................................................................................................................................

ΟΔΟΣ....................................................ΑΡΙΘΜΟΣ................. ΤΑΧ. ΚΩΔ..........................ΤΗΛΕΦΩΝΟ............................................

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ....................................................................................................................................................

ΑΡ.ΤΡ/ΚΟΥ ΛΟΓ. ΑΤΕ.........................................................ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΤΕ.....................................................................................

ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΙΣ................ ΝΑΙ-ΟΧΙ ΒΟΕΙΔΗ............... ΝΑΙ –ΟΧΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ................ΝΑΙ-ΌΧΙ

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΓΡΟΤ/ΧΙΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΡΟΤ/ΧΙΩΝ ΕΚΤΑΣΗ
1.ΣΥΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ .....................

...............

6. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ

..................

......................

2.ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ

.....................

...............

7.ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΡΥΖΙ

....................

....................

3.1 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

.....................

...............

8. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

..................

.....................

3.2 ΑΡ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΩΣΗ

.....................

...............

9.ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ....................

......................

4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

.....................

...............

11.ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ

...................

........................

5. ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

..................

...............

12 . ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ

...................

.........................

ΒΕΒΑΙΟΥΝΤΑΙ

ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ............../................/................

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ............/......../......... Ο-Η ΑΙΤ. ........................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

  1. Αίτηση
  2. Έγγραφο σήμανσης ζώων από κτηνιατρική υπηρεσία
  3. Συμπλήρωση 4 εντύπων που χορηγούνται από τη Υπηρεσία (Δ/νση Γεωργίας)

 

 

Προϋποθέσεις:

 

 

 

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης του δικαιούχου στο Δήμο / Κοινότητα κατοικίας για επιδότηση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
  2. Συγκεντρωτική διαβίβαση στον Τοπικό Συνεταιρισμό.
  3. Διαβίβαση στη Δ/νση Γεωργίας για έλεγχο (Διοικητικό - Αυτοψία), εκκαθάριση της Δαπάνης και διαβίβαση στο Υπουργείο Γεωργίας.
  4. Έκδοση ενταλμάτων πληρωμής (Υπουργείο Γεωργίας) και πληρωμή των δικαιούχων μέσω Ενώσεων και Τοπικών συνεταιρισμών.

 

Σημειώσει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

 

Δήμος ή Κοινότητα .....................................

Κωδ. Εκμετάλλευσης .....................................

Α/Α......................................

Αρ. Δελ. Ταυτ/τος........................................

(Επισυνάπτεται φωτοτυπία της Αστ. Ταυτότητας)

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΘΗΛ/ΣΕΣ

ΑΓΕΛΑΔΕΣ

ΜΟΣΧΟΙ

ΔΑΜΑΛΕΙΣ

ΑΝΤ/ΣΗΣ

8 – 20 ΜΗΝΩΝ

1η περίοδος

............................

............................

............................

2η περίοδος

 

............................

 

3η περίοδος

 

............................

 

Η ΑΓΕΛΗ ΜΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

 

 

1. ΑΠΟ ....../......./...../ΕΩΣ....../....../........

 

2. ΑΠΟ ....../......./...../ΕΩΣ....../....../........

 

3. ΑΠΟ ....../......./...../ΕΩΣ....../....../........

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

...............................................................

...............................................................

..............................................................

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

 

............................................. ...................................

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ......................................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.........................

ΜΗΤΡΩΟ Κ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ αριθμός ζώων ................

Δήμος ..................... Είδος ζώου Θηλάζ. Αγελάδες..........

Δημ. Διαμέρισμα......................... Δαμάλια αντικατ...........

Α/Α................. Μόσχοι < 21 μην..........

Αρ.Δελ. Ταυτ/τος........................

 

Συμπληρώνεται από τον κτηνοτρόφο α/α Σήμανση   Φυλή  

Από τον ελεγκτή

Αριθ. Διοικητικού Εγγράφου

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   

13.

   

14.

   

15.

   

16.

   

17.

   

18.

   

19.

   

20.

   

21.

   

22.

   

23.

   
     

Στοιχεία Αιτούντος

 

Ελεγκτές Επιτόπιου Ελέγχου

     

Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Υπογραφή 1) Υπογραφή..........................

 

................................. ........................................ 2) Υπογραφή.........................