ΠΡΟΣ :
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
 

Παρακαλώ για την θεώρηση του με Κ.Α. _______ μελισσοκομικού μου βιβλιαρίου.

Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου για ψευδή δήλωση, ότι σήμερα διατηρώ :

Α. Στη περιοχή _________________ της Κοινότητας _________________

_________________ ευρωπαϊκές κυψέλες με σμήνος

_________________ εγχώριες κυψέλες με σμήνος

_________________ ευρωπαϊκές κυψέλες κενές

_________________ εγχώριες κυψέλες κενές

Οι ανωτέρω κυψέλες είναι χρώματος _________________

και έχουν τα εξής διακριτικά __________________________________

___________________________________________________

 

Β. Στην περιοχή _________________ της Κοινότητας _________________

_________________ ευρωπαϊκές κυψέλες με σμήνος

_________________ εγχώριες κυψέλες με σμήνος

_________________ ευρωπαϊκές κυψέλες κενές

_________________ εγχώριες κυψέλες κενές

Οι ανωτέρω κυψέλες είναι χρώματος _________________

και έχουν τα εξής διακριτικά __________________________________

___________________________________________________

 

ΜΗΛΟΣ ____/____/______

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 


Περισσότερες πληροφορίες από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μήλου στο 0287-21520