ΠΡΟΣ :
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΛΟΥ
84800 ΜΗΛΟΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΓΑΔΙ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
 

Παρακαλώ για την ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος στο πηγάδι μου βρίσκεται στην περιοχή _________________

Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση ότι τα πιο κάτω στοιχεία είναι ακριβή.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΗΓΑΔΙΟΥ

1. Απόσταση πηγαδιού από στύλο ΔΕΗ χαμηλής τάσης _________ μέτρα

2. Ολικό βάθος πηγαδιού _________ μέτρα

3. Παροχή νερού _________ κυβικά μέτρα ανά ώρα

4. Υψος αναρρόφησης _________ μέτρα

5. Απαιτούμενο αντλητικό συγκρότημα _________ HP

6. Μήκος διαδρομής νερού _________ μέτρα

7. Υψομετρική διαφορά διαδρομής νερού _________ μέτρα

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

1. Κηπευτικά διάφορα : _________ στρέμματα

2. Πατάτες : _________ στρέμματα

3. Μποστανικά : _________ στρέμματα

4. Εσπεριδοειδή : _________ στρέμματα

5. Οπωροφόρα : _________ στρέμματα

6. Εληές : _________ στρέμματα

7. Αμπέλι Οινοπ. : _________ στρέμματα

8. __________________ : _________ στρέμματα

9. Σιτηρά και Κτην. φυτά : _________ στρέμματα

ΣΥΝΟΛΟ _________ στρέμματα

  

Από τα παραπάνω τα _________ στρέμματα είναι ιδιόκτητα και τα _________ στρέμματα είναι ενοικιαζόμενα

 

ΜΗΛΟΣ ____/____/______

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ή ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

1. Αδεια ή αν είναι παληά βεβαίωση Δήμου για το χρόνο ανόρυξης (προ του 1985)
2. Βεβαίωση Αγροτικού Συνεταιρισμού για το είδος των καλλιεργειών
3. Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
4. Εκθεση - αυτοψία από Γεωπόνο Αγρ. Αναπτ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ή ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε 2 αντίγραφα
2. Τοπογραφικό σκαρίφημα ευρύτερης περιοχής σε 2 αντίγραφα.
3. Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
4. Βεβαίωση καλλιεργειών