ΠΡΟΣ :
ΤΗΝ ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΛΟΥ)

 

ΑΙΤΗΣΗ κωδικός αριθμός ____________ (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (υπογραμμίστε αυτό που θέλετε)

1.1 Αδειας χρήσης νερού

1.2 Αδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων

1.3 Ενιαίας άδειας χρήσης νερού - εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων

1.4 Ενιαίας άδειας χρήσης νερού - εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και εγκατάστασης ή ίδρυσης μονάδας

 

2. ΠΡΟΣ :

Κεντρικό φορέα ή Νομαρχία __________________________________

Υπηρεσία ή Διεύθυνση __________________________________

Τμήμα __________________________________

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

3.1 Για φυσικά πρόσωπα :

ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

_________________

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.

_________________

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

_________________
 

3.2 Για Ν.Π.Ι.Δ. :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Ι.Δ.
__________________________________

Δ/ΝΣΗ :

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
 

3.3 Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου ____________________________

 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου)

1.1 Γεωγραφικά στοιχεία

Νομός : __________________________________

Επαρχία : __________________________________

Δήμος ή Κοινότητα : __________________________________

Περιοχή χρήσης νερού : __________________________________

Τοπονύμια θέσεων υδροληψίας : __________________________________

 

1.2 Ιδιοκτησιακό καθεστώς θέσης υδροληψίας ή εκτέλεσης έργου (επιλέξτε αυτό που ισχύει)

 • Ιδιωτική
 • Δημοτική – Κοινοτική
 • Δημόσια
 • Αλλη : ……………………………………………………….

Σε περίπτωση χρήσης μη ιδιόκτητης έκτασης

 • Μίσθωση
 • Επικαρπία
 • Χρησιδάνειο
 • Δουλεία
 • Νομή
 • Αλλη μορφή : ………………………………………………

 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1 Βασικές κατηγορίες χρήσης (επιλέξτε αυτό που ισχύει)

 

2.1.1. Υδρευση

2.1.2. Αρδευση

2.1.3. Κτηνοτροφία

2.1.4. Υδατοκαλλιέργεια:

2.1.4.1. Ιχθυοκαλλιέργεια

2.1.4.2. Καλλιέργεια Οστρακοειδών

2.1.4.3. Λοιπές καλλιέργειες

2.1.5. Διαβίωση ψαριών

2.1.6. Αγροτοβιομηχανία

2.1.7. Βιομηχανία

2.1.8. Ενέργεια

2.1.8.1. υδροηλεκτρική

2.1.8.2. λοιπές μορφές

2.1.9. Αναψυχή

 

2.2. Είδος και μέγεθος μονάδας - εκμετάλλευσης

α. Σε περίπτωση ύδρευσης

 • αριθμός υδρευομένων ατόμων __________________________________

β. Σε περίπτωση άρδευσης :

 • είδη καλλιεργειών __________________________________
 • σύστημα άρδευσης __________________________________
 • γεωργική έκταση που θα αρδευτεί (σε στρέμματα) ____________

γ. Σε περίπτωση κτηνοτροφικής μονάδας

 • είδος ζώων __________________________________
 • αριθμός ζώων __________________________________

δ. Σε περίπτωση υδατοκαλλιέργειας, διαβίωσης ψαριών, αγροτοβιομηχανικής ή βιομηχανικής χρήσης νερού

 • είδος παραγόμενων προϊόντων __________________________________
 • δυναμικότητα του έργου (προβλεπόμενη παραγωγή ανά συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας) : _________________________________
 • χωρητικότητα υδοτοδεξαμενών σε περίπτωση έργων υδατοκαλλιέργειας ή διαβίωσης ψαριών (κυβ. μέτρα) __________________________________

ε. Σε περίπτωση επεξεργασίας νερού

 • τρόπος επεξεργασίας __________________________________
 • μέση ετήσια παροχή νερού μετά την επεξεργασίας (κυβ. μέτρα ανά ώρα) __________________________________

στ. Σε περίπτωση χρήσης νερού για αναψυχή :

 • συνολική χωρητικότητα υδατοδεξαμενών (κυβ. μέτρα) ………………………….
 • υδάτινη επιφάνεια ποταμού ή λίμνης που θα δεσμευθεί (στρέμματα) ………………………….

2.3 Περίοδος χρήσης νερού ετησίως : Από ………………………… μέχρι ………………

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΡΟΥ

3.1. Προέλευση (επιλέξτε αυτό που ισχύει)

 • επιφανειακό
 • υπόγειο
 • πηγαίο
 • από δίκτυο

3.2. Ποσότητα (σε κυβ. μέτρα ανά ετήσια περίοδο χρήσης)

 • αιτούμενη : ____________________
 • υφιστάμενη (ήδη χρησιμοποιούμενη): ____________________
 • διαθέσιμη : ____________________

3.3. Ποιότητα νερού (με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, παρ. 1ε του Π.Δ. 256/1989 (ΦΕΚ Α 121)

 • ΡΗ : ____________________
 • Σκληρότητα : ____________________
 • Αγωγιμότητα : ____________________
 • Χλωριούχα : ____________________
 • Νιτρικά : ____________________
 • Νιτρώδη : ____________________
 • Ελευθ. Αμμωνία : ____________________
 • Αλλα : ____________________

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ή ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

 

1. Τρόπος υδροληψίας (επιλέξτε αυτό που ισχύει)

 • από έργο υδροληψίας (πχ. πηγάδι, γεώτρηση, έργο υδρομάστευσης πηγών κ.λπ.)
 • από δίκτυο
 • από έργο αποθήκευσης (πχ. υδατοδεξαμενή) : _______

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ‘Η ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

1. Βασικές κατηγορίες έργου (επιλέξτε αυτό που ισχύει)

 •  έργο υδροληψίας
 • έργο μεταφοράς
 • έργο δικτύου
 • έργο ρύθμισης – αποθήκευσης
 • έργο επεξεργασίας
 • έργο τροφοδότησης
 • έργο προστασίας – συντήρησης

 

2. Σκοπός εκτέλεσης έργου (επιλέξτε αυτό που ισχύει)

 • κάλυψη πραγματικών αναγκών για ιδία παραγωγική χρήση
 • κάλυψη περιορισμένων αναγκών
 • εξυπηρέτηση κοινής ωφέλειας

 

3. Αλλα στοιχεία του έργου

 • Προϋπολογισμός έργου (δραχμές) : ____________________
 • Αριθμός ατόμων που απασχολούνται στο έργο (μόνιμο προσωπικό) : ____________________

 

Ο/Η ΑΙΤ.

__________

(υπογραφή)

 

 

Η. ΔΗΛΩΣΗ

Ο/Η (επώνυμο) ____________________

(όνομα) ____________________

(όνομα πατρός) ____________________

κάτοχος του υπ’ αριθ. ___________ ημερ. έκδ. ___________ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας της συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης και των δικαιολογητικών, πέραν αυτών την ακρίβεια των οποίων υπογράφουν οι κατά νόμο υπεύθυνοι, είναι αληθή και ότι αποδέχομαι πλήρως όλους τους περιορισμούς, προϋποθέσεις, υποδείξεις, τεχνικές προδιαγραφές και ελέγχους, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

 

Ο/Η ΔΗΛ.

__________

(υπογραφή)

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ _____/_____/_____

  

Η Προθεσμία έκδοσης των αδειών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή δήλωσης ή του τελευταίου δικαιολογητικού.

Από την προθεσμία αυτή εξαιρούνται οι άδειες για την βιομηχανική χρήση νερού, απλές ή ενιαίες, που εκδίδονται σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.